torstai, 29. syyskuu 2016

Tehdään positiivinen tulevaisuus

Terveisiä taideoppilaitosten rehtoripäiviltä. Taideyliopiston avoin kampus emäntänään Sirke Pekkilä järjesti kaksipäiväisen koulutuksen, jossa luotiin uskoa tulevaisuuteen. 

Välineitä siihen ovat positiivinen pedagogiikka, oppilaitosyhteistyön uudet avaukset, teknologia, yhteiskunnalinen vaikuttaminen ja tulevaisuustyökalut. 

Kaisa Vuorinen Helsingin yliopistosta lähestyi hyvää flow-tilaa (voisiko flow olla suomeksi hurmos?) ja vakuutti, että lasten vahvuuksien kautta saadan parempi elämä. Tämä todistettiin myös tieteellisesti. Mikrohetket ja positiivinen kohtaaminen ovat avaimia parempaan tulevaisuuteen.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki on ainutlaatuinen maailmassa. rehtori Pihla Meskanen kertoi hyvin monimuotoisesta toiminnasta, joka ona laajentunut käsuttämään myös alkavia franchising-suunnitelmia ulkomaille asti. Taiteen perusopetus on osa laajaa toimintaa, jossa yritysyhteistyö, erilaiset lyhytkurssit ja leirit ovat arkipäivää.

Musik- och Kulturskolan Sandelsin pianolehtori Mika Westerlund kertoi kehittänmästään Block piano -appista, jossa pianonsoiton vasta-alkajat voivat soittaa yhdessä, oppivat rytmejä ja nuotteja sekä saavat alkeiden opetteluun hienon tuen. Kiva ohjelma, joka toimii myös kouluissa. 

Kerttu Autio ja Anna-Kaisa Aalto Turun yliopistosta innostivat ryhmätöihin pohtimaan yhdessä hullujakin tulevaisuusvisioita. Uudet toimintaympäristöt tulevat ja uuden ajattelu on tärkeää, vaikka arki sujuukin tässä ja nyt. Taiteen perusopetuksessa rahoitus on merkittävä ja rahoituksen miettiminen tuntui olevan suurimmalla osasta ryhmiä tärkeänä osatekijänä visiossa.

Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu esitteli mm. Tampereen seudulla käynnistyvää kärkihanketta, jossa laaja-alainen kulttuuritoimijoiden verkosto on lyönyt hynttyyt yhteen. Sote voisi olla koko maassamme tulevaisuudessa hänen esittelemällään mallila SOTEKU. Hyvää keskustelua osallistavan seminaarin lopuksi.  

Kiintoisaa, antoisaa, ja kiitos, sain välineitä oman oppilaitokseni tulevaisuuspajaa varten. Sen aika on vielä tulevaisuudessa. 

torstai, 15. syyskuu 2016

Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä

Helsingin kaupunki on teettänyt selvityksen "Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä"
Tässä referaatissa on raportista poimittuja asioita.

Kuinka tavoittaa?

Elina Vismasen laatiman raportin mukaan vuonna 2014 taiteen perusopetus tavoitti Helsingissä 17 809 henkeä 0-19-vuotiaista lapsista eli noin 16% ikäluokasta. Koko maassa taiteen perusopetukseen arvioidaan osallistuvan 12 prosenttia 2-19-vuotiaista lapsista ja nuorista (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014).

Alueelliset erot olivat kuitenkin huomattavia sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta. Kun eniten oppilaita keräävillä alueilla joka neljäs tai jopa useampi 0-18-vuotias osallistui taiteen perusopetukseen, jäivät osallistumisasteet osassa Helsingin peruspiirejä muutamaan prosenttiin.

Huomionarvoista on myös se, että kaikilla sosiodemografisesti heikoimman ryhmän alueilla jäivät taiteen perusopetuksen oppilasmäärät kaupungin keskiarvon (15%) alapuolelle

Tasa-arvoisuudesta

Kysyttäessä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten näkemystä väitteeseen, onko tpo alueellisesti tasa-arvoista Helsingissä, oli 62% vastaajista eri mieltä. Lisäksi 47% vastaajista oli eri mieltä väitteestä, jonka mukaan taiteen perusopetus on kaikille avoin harrastus. Huomattavan suuria erimielisyysprosentteja.

Kaupungin rahoitus

Asukaslukuun suhteutettuna Helsingin kaupungin avustukset taiteen perusopetukselle ovat Suomen suurten kaupunkien vertailussa varsin alhaiset. Helsinki käyttää taiteen perusopetukseen 8,2 euroa/asukas, kun esimerkiksi Espoossa vastaava luku on 19,1 euroa/asukas ja Vantaallakin 17,8 euroa/asukas. Nämä luvut eivät Kulttuurikeskuksen johdon mukaan ole täysin vertailukelpoisia, mutta antavat mielestäni kylläkin suuntaa Helsingin tarpeelle saada lisää rahoitusta taiteen perusopetukseen.

Musiikin osalta

Vaikka taiteen perusopetuksen musiikin opetustarjonta on levittäytynyt kaikkein laajimmalle eri taiteenlajeista, keskittyy opetustarjonta Eteläisen ja Keskisen suurpiirin alueille, joilla annettiin 51% musiikin perusopetuksen opetustunneista vuonna 2014. Näillä alueilla asui 13 prosenttia 0-18-vuotiaiden ikäluokasta. Vertailun vuoksi, Itäisen suurpiirin alueella – jossa asui joka viides 0-18-vuotias helsinkiläinen – annettiin vain 3% musiikin perusopetuksen opetustunneista. Matka eivät ajallisesti kuitenkaa ole kovinkaan pitkiä, sillä reilulla 50 prosentilla helsinkiläisistä 0-19-vuotiaista on mahdollisuus päästä musiikin taiteen perusopetuksen pariin 13 minuutissa, mutta monelle, joka ilmselvästi saisi taiteen perusopetuksesta juuri tavitsemaansa ankkurointia elämään, saattaa tuokin matka olla pitkä. 

Mainittakoon vielä, että 0-19-vuotiaita hakijoita valtionosuutta saaviin musiikkioppilaitoksiin oli 1 650 syksyllä 2014, heistä 53% sai opiskelupaikan. 

Tämän selvityksen perusteella keskeistä olisikin, että nykyistä laajemmalle joukolle tarjottaisiin mahdollisuus taiteen perusopintoihin. Opetustarjontaa olisi lisättävä erityisesti alueilla, joilla opetustarjonta on niukkaa tällä hetkellä. 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden vahvistaminen

1. Lisätään opetuksen saatavuutta
Alle kouluikäisten taiteen perusopetuksen palvelu- jen tasapuolisen saatavuuden edistämiseksi lisätään alle kouluikäisten lähikulttuuripalveluna annetta- vaa taiteen perusopetusta. Kouluikäisten taiteen perusopetustarjonnan lisäämiseksi kehitetään mahdollisuuksia 7–12-vuotiaiden kulttuuriharras- tustoimintaan kouluajalla tai kiinteästi koulupäivän yhteydessä. Jatkossa tarjotaan matalan kynnyksen tavoitteellisen taidekasvatuksen opetusmuotoja entistä vahvemmin yhteistyössä päiväkodin, peruskoulun, koulun iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan sekä nuorisotalojen kanssa. Taiteen perusopetuksen tarjonnassa lisätään erityisesti ryhmämuotoista opetusta, myös musiikin opetuksessa. Tasapuolisella ja ennustettavalla tukipolitiikalla varmistetaan kohtuul- liset lukukausimaksut. Sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään systemaattinen maksusitoumusjärjestelmä tai palveluohjausjärjestelmä.
2. Tasapainotetaan opetuksen alueellista tarjontaa väestömuutokset huomioiden
Helsingin eri alueiden palvelutarjonnan tasapainottamiseksi huomioidaan kaupunkirakenteen
muutokset ja eri väestöryhmien tarpeet taiteen perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta kehittäessä. Jatkossa lisätään ja kohdennetaan opetustarjontaa erityisesti alueille, joilla opetustarjonta on niukkaa tällä hetkellä. Opetuksen tasapuolista hakeutumista vahvistetaan lisäämällä tietoisuutta alueen taiteen perusopetuksen palvelutarjonnasta kouluissa ja nuorisotaloilla.
3. Vahvistetaan opetuksen sukupuolista tasa-arvoisuutta
Poikien taideharrastamisen tukemiseksi huolehdi- taan, että taiteen perusopetus on molemmille sukupuolille houkutteleva vapaa-ajan harrastus. Kehitetään poikia tavoittavia opetustapoja ja -sisältöjä erityisesti sirkuksen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetuksessa.
4. Lisätään monimuotoisuutta taiteen perusopetuksessa
Helsingin monimuotoistuminen huomioidaan jat- kossa entistä paremmin myös taiteen perusopetuk- sen toteuttamisessa ja toteutumisessa. Kasvatetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuut- ta taiteen perusopetuksen oppilaissa. Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen perusopetuksen järjestäjinä.

Oppilaitosten toimintaedellytysten kehittäminen

1. Kehitetään avustusperusteita ja avustusten jakaantumisen tasapuolisuutta
Taidelajien tasapuolisen kohtelun edistämiseksi vah- vistetaan eri taidealojen välistä tasa-arvoa avustuspe- rusteissa sekä avustamisessa. Kehitetään toimijoita entistä yhdenmukaisemmin kohtelevat avustusperusteet sekä lisätään avustusperusteiden läpinäkyvyyttä. Huolehditaan sukupuolten tasa-arvon ja alueellisen tasa-arvon välittymisestä osaksi avustus- perusteita.
2. Kehitetään palvelutarjonnan monimuotoistu- mista ja oppilaitosten omaa varainhankintaa
Oppilaitosten toimintaedellytysten tukemiseksi taiteen perusopetuksen soveltavaa käyttöä lisätään. Luodaan mahdollisuuksia hyödyntää oppilaitosten tarjoamia taidekasvatusta soveltavia palveluja monialaisesti ja pitkäjänteisesti esim. koulujen iltapäivätoiminnassa ja lasten kerhotoiminnassa. Tuetaan taiteilijayrittäjyyttä sekä pätevän taidealan opetushenkilöstön työllistymistä esim. mahdollistamalla työllistymismahdollisuuksia päiväkodissa ja koulussa.
3. Varmistetaan opetuspaikkojen alueellista kattavuutta
Huolehditaan kohtuuhintaisten toimitilojen riittävästä tarjonnasta sekä toimitilojen tasaisesta jakautumisesta eri alueilla ja erityisesti alueilla, jossa osallistuminen opetukseen on kaupungin keskiarvoa vähäisempää. Laajennetaan koulutilojen iltakäytön hyödyntämistä taiteen perusopetukseen erityisesti matalan osallistuvuuden alueilla. Edistetään koulujen luokkatilojen käyttöjärjestelmän asiakaslähtöisyyttä yhteistyössä opetusviraston ja tilakeskuksen kanssa. Kehitetään korvausjärjestelmä taiteen perusopetuksen toimijoille koulujen luokka- ja salitiloissa toimimiseen.
4. Kehitetään taiteen perusopetusta yhdessä oppilaitoskentän kanssa
Edistetään kentän avointa keskustelua taiteen perusopetuksen kehittämis- ja muutostarpeista. Järjestetään taidealat ja oppimäärät kokoavaa keskustelua taiteen perusopetuksen ajankohtaisista aiheista. Tuetaan oppilaitosten osaamista liittyen taiteen perusopetuksen kehittämistarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Jaetaan oppilaitos- ten hyviä käytäntöjä. Osallistutaan valtakunnallisesti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyöhön ja tuodaan esiin Helsingin näkökulmaa osana uudistustyöhön liittyvää keskustelua.

Seuraavaksi

On hienoa, että Kulttuurikeskus on tekemässä yhdessä taiteen perusopetuksen kentän kanssa maailmaa paremmaksi. Kulttuurikeskuksen johto kuuntelee nyt kenttää ja sen ehdotuksia tukevaisuutta varten. Ensimäiset työpajat selvityksen pohjalta järjestetään huomenna perjantaina 16.9.

Raportin kehittämistarpeita varten tullaan suuntaamaan kaupungin rahoitusta vuoden 2018 talousarviossa. Tämä keskustelu on nyt käynnissä. Olkaamme aktiivisia siinä.

torstai, 8. syyskuu 2016

Musiikkikasvatusta maailmalle – Visions for Equality!

Maailman musiikkikasvatusseura ISME on emojärjestö suomalaiselle FiSME:llemme. ISME:n maailmankonferenssi järjestettiin viime heinäkuussa Glasgow'ssa, Skotlannissa. Suomalaisia osallistujia oli hienosti yli 40 henkeä, mikä väkilukuun nähden oli huippu! 

ISME:n maailmankonferensseihin kokoontuvat musiikkikasvattajat noin 90 eri maasta. Osallistujia on yhteensä noin puolitoistatuhatta. Tapahtumassa on konsertteja, työpajoja, tieteellisiä luentoja ja posternäyttelyitä. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. ISME:n maailmankonferenssi järjestettin Suomessa vuonna 1990, jolloin emäntänä toimi Sibelius-Akatemian eläkkeellä oleva rehtori Ellen Urho (wiki). (Marja-Leena Juntunen. Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 2013. Lataa elämäkerta.)

Kansallinen ISME:n jäsenjärjestö voi hakea maailmankonferenssin järjestämistä ISME:ltä. Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME päätti viime keväänä, että lähdetään hakemaan konferenssin järjestämistä yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Osastodekaani Elina Laakso lähti ajamaan asiaa ja teki hakemusta varten tarvittavan suuren työn. Hakemus lähti. 

Helsinki voitti kilpailun vuoden 2020 ISME:n maailmakonferenssin pitopaikaksi!

Olemme sekä kauhuissamme valtavasta meitä odottavasta työstä että todella iloisia siitä mahdollisuudesta, että voimme näyttää sekä Suomessa että maailmalla musiikin tärkeyden yhteiskunnan ja ihmisten yhdistäjänä. Musiikki-ihmisten yhteen hiileen puhaltamisen aika on nyt ja näytön paikka on vuonna 2020. 

Teemaksi on valittu Visions for Equality. Tasa-arvo on täällä kaikista itsemme näkemistä puutteista huolimatta pitkällä koko maailman tilanteeseen nähden. Teemassa tasa-arvo käsitetään laaja-alaisesti mm. eri sukupuolten, eri ikäisten, eri musiikinlajien ja eri taiteenlajien välisenä tasa-arvona. Teemaa ehdotti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Heidi Westerlund. Hän toimii Suomen Akatemian rahoittaman ArtsEqual-hankkeen toisena johtajana. Hanke päättyy sopivasti vuonna 2020, jolloin voimmekin kertoa maailmalle myös sen tuloksista. 

Verkostotapaamiset

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry järjestää verkostotapaamisia noin 4 kertaa vuodessa, johon musiikkialalla työskentelevät ihmiset ovat tervetulleita verkottumaan ja vaihtamaan ajatuksia. Seuraava verkostotapaaminen pidetään maanantaina 19.9. klo 15.30  Sibelius-Akatemian kokoushuoneessa Musiikkitalossa. Osastodekaani Elina Laakso on alustavasti lupautunut tulla kertomaan hankkeen tämänhetkisestä vaiheesta.

Verkostotapaamisessa käsittelemme myös 25.11. pidettävän seminaarin aiheita. Tervetuloa mukaan!

Petri Aarnio, puheenjohtaja
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry

 

torstai, 25. elokuu 2016

Oppia urheiluun

Olympialaisten laiha saalis vaivasi YLE:n aamun toimittaja Seija Rautiota. Hän tivasi urheluvalmientajien selityksiä siihen, että miksi esimerkiksi klassisen musiikin maailmantähtiä nousee Suomesta, mutta näyttää siltä, ettei näin pystytä tekemään olympiaurheilussa. Tähän tarttui myös maanantain Hesarin pääkkis, joka haastoi urheilun ottamaan mallia musiikinopetuksesta.

Urhelussa ja musiikissa, kuten myös useissa muissa taiteissa, tehdään äärimmäistä kehon hallintaa edellyttäviä suorituksia. Olivat ne sitten taiteelllisia, kuten tanssi tai soittaminen, tai urheilullisia, kuten keihäänheitto. Näidenkin välissä on monta esteettisesti kaunista lajia, jotka ovat taidetta tai urheilua vähän katsojasta riippuen.

Useissa lajeissa on vieläpä kysymys aivan samanlaisten liikeiden tuhansista toistoista. Toistoja tulee harjoitella ja harjoitella, jotta vaikea juttu alkaa vähitellen näyttää helpolta. Virtuoosit tekevätkin lopulta kaiken helpon näköisesti.

Maailman huipulle pääsevät lahjakkaat. Lahjakkuus on täydellistä asialleen omistautumista ja koko elämänsä työlleen uhrautumista. Lahjakkuus riittää vain siihen, että pitää tekemästään. Vasta pitkäjänteinen työnteko palkitsee. Lisäksi tarvitaan myös hyvää itsetuntoa ja -tuntemusta. Se on edellytys, jotta voi onnistua kovassa henkisessä paineessa. 

Radiohaastattelusta minulle jäi hauska ajatus mieleen. Jääkiekossa ollaan onnistuttu. Onnistuminen johtuu siitä, että sitä tekevät ovat jääkiekkoilijoita, urheilijoita ja ihmisiä. Tämä huomioidaan myös valmennuksessa. Tämähän on helppo siirtää musiikkiinkin. Olemme instrumentalisteja, muusikoita ja ihmisiä. Kehittäkäämme näitä kaikkia osa-alueita itsessämme.  

Olympialaiset ovat lopulta vain yksi mittari, joka koskee ainoastaan huippu-urheilua. Mielikuvani kansanterveydellisen liikkumisen kasvamisesta aikuisväestössä on voimakas. Käydään salilla, kävellään, kahvakuulaillaan, hankitaan personal trainereita ja kulutetaan vapaa-aikaa yhdessä toisten kanssa liikkuen. Se on hyvä. 

Vakka urheilulla ei olekaan mennyt olympialaisissa hyvin, olen saanut paljon ajatuksia urheilualan ammattilaisten kanssa jutellessani. Meillä on enemmän yhteistä asioita kuin eroja, kun ohjaamme ihmisen kehittymistä lajissaan. Uskonkin, että meillä on huikeasti opittavaa urheiluvalmennuksesta, ja olen iloinen, jos voimme suinkin antaa jotain vastalahjana. 

torstai, 18. elokuu 2016

Konserttoja Kurvin kulmilla

Keski-Helsingin musiikkiopiston lukuvuosi on käynnistymässä. Ensimmäinen opetuspäivä on tänään torstaina. Opettajat kokoontuivat lukuvuoden aloittamista varten eilen ja oppilaat rynnivät ilmoittautumaan ja sopimaan tunteja alkuillasta. Mukavaa tohinaa!

Lukuvuoden pääteemana on yhteisöllisyys. Henkilökuntamme jäsenet saivat nauttia Päivi Jordan-Kilkin mukaansa tempaavasta, syvällisestä työyhteisökoulutuksesta, joka jatkuu koko syyskauden ajan opettajaneuvoston jäsenillä. Esille nousee varmasti asioita, jotka heijastuvat myötäintoisesti koko opiston toimintaan. 

Yhteisöllisyyttä on myös barokkiprojektimme. Concerto Kurvi lähtee käyntiin maanantaina 28.8. opistomme salissa. Tutustumme barokin saloihin Suomalaisen Barokkiorkesterin jäsenten kouluttamina. Ohelmassa on ainakin Georg Friedrich Händelin, Jean-Baptiste Lullyn sekä Henry Purcellin musiikkia. Tämä jos mikä on jännittävää ja hauskaa yhdessäoloa!

Valtakunnan tasolla on käynnissä opetussuunnitelmatyö, jonka hedelminä poimimme ensi syksyksi uudet opetssuunnitelmien perusteet. Tämä lomittuu oman verkkosivumme päivitystyön kanssa. Keräämme sekä hiljaista tietoa että totuttuja käytäntöjämme siten, että yhdessä OPS-uudistuksen kanssa verkkosivumme ovatkin vuoden kuluttua erinomaisesti ajan tasalla.

Koko lukuvuoden ajan opstossamme kulkee tietenkin arkinen soittotuntien jatkumo. Siihen olemme valmistautuneet ja nyt se vihdoin saa alkaa. Oppilaat soittavat luokissa ja vanhemmat vaihtavat kuulumisia käytävillä. Eläkäämme myötätuntoisesti toistemme tarinoita ja ilotkaamme musiikin mukanaan tuomasta hyvästä mielestä!

Iloa alkavaa kauteen!
toivoo Reksi

Concerto Kurvi yhteistyössä Suomalaisen barokkiorkesterin (FiBO) kanssa:

ma 29.8. harj. klo 17.30-19.00 Yhteisharjoitus kaikille (myös opettajat mukana)
•    kouluttajat Minna Kangas (viulu), Anni Elonen (viulu), Louna Hosia (sello), Annamari Pölhö (cembalo ja urut), Mari Kortelainen (viulu + pienimmät soittajat), Hanna Haapamäki (huilu yms. puhaltimet), Niklas Mellberg (kitara)

ma 5.9. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AE, LH
•    pelkät jouset (ei pienimmät)

ma 12.9. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AE, LH, AMP
•    myös koskettimet mukana

ma 19.9. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AMP (ei: AE)
•    pelkät jouset (ei pienimmät)

pe 23.9. harj. klo 17.30-18.45
•    kouluttajat MaK, HH
•    vain puhaltajat ja pienimmät soittajat (paras- ja superstemmojen soittajat)
•    omat stemmikset + lopuksi yhteisharjoitus

ma 26.9. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AE, LH, AMP, HH, NM
•    myös koskettimet, puhaltajat ja kitarat mukana
•    ei pienimpiä soittajia

ma 3.10. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AE, LH, AMP, MaK osan aikaa
•    myös koskettimet, puhaltajat ja kitarat mukana
•    myös pienimmät soittajat klo 17.30-18.15

la 8.10. n. klo 12.00-12.30 Esiintyminen: Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
•    kouluttajat MiK, AE, LH?, HH, NM
•    myös koskettimet, puhaltajat ja kitarat mukana
•    Huom! Mari K. ei mukana, ei siis pienimpiä soittajia!

ma 10.10. harj. klo 17.30-19.00
•    kouluttajat MiK, AE, LH, AMP, MaK, HH, NM
•    myös koskettimet, puhaltajat ja kitarat mukana
•    myös pienimmät soittajat klo 17.30-18.15

ti 11.10. harj. klo 16.30, klo 18.00 KONSERTTI Paavalin kirkossa
•    kouluttajat MiK, AE, LH, AMP, MaK, HH, NM
•    kaikki mukana
•    konsertin kesto n. 45 min