Kallion musiikkikoulun, Resonaarin ja Keski-Helsingin musiikkiopiston yhteistyötä on kehitetty yhteisillä hankkeilla muutaman vuoden ajan. Opetushallitus on rahoittanut Unelmien musiikkioppilaitos -hanketta, jonka avulla teetettiin selvitys oppilaitosten yhteistyön tiivistämisestä tai jopa yhdentymisestä. 

LÄHTÖKOHTA

Selvityksen laatimisen tavoitteet olivat

 • selvittää nykyisen toiminnan sisältöalueet oppilaitoksissa
 • kartoittaa oppilaitosten toiminnan yhdistämisen mahdollisuudet ja haasteet
 • kirjata toiminnan yhteenlaskettu nykyvolyymi
 • arvioida toiminnan kasvumahdollisuudet
 • tehdä uusien kohderyhmien tarvekartoitus
 • kartoittaa mahdollisuuksia uusille sisältöalueille
 • kartoittaa henkilöstöjen osaaminen ja mahdollistaa sitouttaminen
 • esitellä vaihtoehdot oppilaitosten yhteiselle toiminnalle (yhteistoiminta / yhdentyminen / jatkuminen erillään)
 • suunnitella aikataulu ja toimenpiteet toteutettavalle mallille
 • vahvistaa rahoittajatahojen ymmärrystä uudelleenorganisoinnista

SELVITYKSEN LAATI KULTTUURIPOLIITTINEN TUTKIMUSKESKUS CUPORE

Selvistys julkistetiin suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2022. Selvityksessä todetaan yhdistymisen mahdollisuuksista ja uhkakuvista seuraavaa: 

Yhdistymisen mahdollisuudet 
 
 • Johtamisrakenne, rehtoriresurssien käyttö vastuiden jakautumisen ja mahdollisen opetukseen ohjautuvan säästön kautta
 • Hallinnollinen yhdistyminen ja sitä seuraava säästö ja varojen ohjautuminen opetukseen
 • Uusi kannatusyhdistys oppilaitosten yhteisenä rakenteena
 • VOS-rahoituksen lisääntyminen, erit. Kallion taloudellisen tilanteen vahvistuminen
 • Molempien oppimäärien järkevä pedagoginen perustelu löydetään
 • Alueellisen yhteistoiminnan kehittäminen ja oppilaitosten roolin vahvistuminen
 • Eri taiteenalojen yhteistyön kehittäminen kaupunkitasolla
 • Uudet tpo- ja matalan kynnyksen toimintamallit ja niiden vakiinnuttaminen osaksi toimintaa
 • Muille taiteenaloille ja muualle Suomeen monistettavat toimintamallit mahdollisia
 • Uudenlaista rahoitusta, esim. HYTE-rahoitus ja muu hankerahoitus, säätiörahoitus, vapaaehtoistyön
  mallit HelsinkiMission esimerkin mukaanOppimäärien yhteinen rahoitus: uusi opetuksen järjestämislupa HKI; uusi opetuksen järjestämislupa OKM; mahd. VOS-rahoitus Kallion laajalle oppimäärälle; mahd. myös yleinen oppimäärä VOS:in piiriin, millä kentän kehityksen kannalta keskeinen merkitys, voitaisiin tarjota samanhintainen opetus kaikille
 • Kahden oppimäärän pedagoginen perustelu on tehtävä rahoituksesta riippumatta; mahdollisuus kehittää oppilasvalintaa, opiskelijoiden opintopolkuja kahden oppimäärän järjestelmässä ja löytää monistettavia malleja tähän
 • Oppilaitokset voivat oppia toisiltaan ja hyödyntää toistensa vahvuuksia
 • Taiteen perusopetuksen rooli ja lasten, nuorten ja aikuisten harrastustarpeet muuttuvassa maailmassa tuo uusia mahdollisuuksia, jos musiikkioppilaitokset osaavat vastata muuttuviin tarpeisiin
 • Suomen malli kehittyy; siltoja tpo:hon kehitetään

Yhdistymisen uhkakuvat

 • Johtamisrakenne, rehtoriresursseista tullut säästö ei ohjaudu opetukseen, vastuita ei saada jaettua
 • Hallinnollinen säästö ei ohjaudu opetukseen, kaupungin rahoitus pienenee hallinnollisen säästön vuoksi
 • Pienen yksikön joustavuus ja nopealiikkeisyys poistuu
 • Molempien oppimäärien järkevää pedagogista perustelua ei löydy
 • Rahoituksen oppimääräkohtaisuus säilyy, partnereiden VOS-rahoitus ei lisäänny
 • Oppilaitosten talouspohja rakentuu eri tavoin; onko yhteistyön tiivistyminen mahdollista tasapuolisesti resurssit huomioiden
 • Kahden kerroksen opettajien muodostuminen oppilaitoksen sisään (laaja ja yleinen oppimäärä)
 • Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaikeaa
 • Kolmen oppilaitoksen opetustuntimäärät isommat kuin kahden nykyisen VOSin piirissä olevien
  perusteena; riskinä ettei lisää VOS-rahoitusta myönnetä
 • Miten oppimääriin jakaudutaan; missä vaiheessa ja kuka valinnan tekee; oppimäärien pedagoginen perustelu tehtävä
 • Miten siirtymävaihe toteutetaan, miten käy nykyisessä järjestelmässä olevien oppilaiden
 • Henkilökunnalle mahdollisesti uusia osaamisvaatimuksia erityistä tukea vaativien oppilaiden opettamiseen -> edellyttää onnistuakseen riittävää resursointia
 • HelsinkiMission jatko yhdistyneessä oppilaitoksessa edellyttää HelsinkiMission sitoutumista; onko mahdollista ottaa näin laajaa musiikkioppilasoppilaitostoimintaa osaksi HelsinkiMissiota
 • Yhteistyössä musiikin tpo-kentän vahvat toimijat Helsingissä – riskinä ettei rahoitusta myönnetä yhteistoiminnan kehittämiseen saavutettavuusperustein
 • Taiteen perusopetuksen rooli ja lasten, nuorten ja aikuisten harrastustarpeet muuttuvassa maailmassa ei vastaa toimintaa
 • Ajatus musiikinopetuksesta hyvinvointipalveluna ei vielä vakiintunut: rahoitusinstrumenttien puute, hyvinvointivaikutusten osoittamisen vaikeus

Uutinen selvityksesta ja linkki selvitykseen.