Musiikki on iloinen asia ja sen harrastaminen on ihanaa!

Vaikka oppilaamme harrastavat musiikkia, se on kuitenkin meille työ. Musiikkiopisto on työntekijälleen työpaikka siinä, missä muutkin työpaikat ovat sitä. Musiikkiopisto toimii samalla tavalla ja samojen lakien ja asetusten mukaisesti kuin muutkin työpaikat.

Opettajistomme kuuluu Opetusalan ammattijärjestöön (OAJ) ja palkat maksetaan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Samoin työaika, palkkaus ja lomat määräytyvät näiden sopimusten pohjalta. Työnantajalla on velvollisuus noudattaa näitä sopimuksia ilman että työntekijän tarvitsee itse valvoa niitä.

Jos esimerkiksi palkka on työntekijän mielestä väärin perustein maksettu, työntekijän oikeuksia edustaa luottamusmies (Heli Talvitie). Luottamusmies ja rehtori tarkistavat aisian, neuvottelevat tarvittaessa siitä ja siirtävät sen epäselvissä tapauksissa työnantajajärjestön (EK) ja työntekijäjärjestön selvitettäviksi.

Meillä on myös sellaisia asioita kuin johtosääntö, päihdeohjelma, pelastussuunnitelma ja työterveydenhuollon toimintasuunnitelma.Tämän vuoden aikana tavoitteenamme on tarkistaa varsin vanhentunut johtosääntö ja päivittää työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Johtosäännössä määritellään henkilökunnan ja eri elinten tehtävät, niihin kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sekä millaiset valtuudet niillä on toimia. Johtosääntöön sisältyvässä taloussäännössä määritellään myös kuinka taloutta valvotaan. Hyvään hallintotapaan kuuluu läpinäkyvyys. Päätöksenteosta on saatavilla tietoa ja siihen voi vaikuttaa. Mielestäni näin kuuluu olla ja siksi uudistus on tarpeellinen.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa tarkistetaan, että työntekijöille tarjotaan lakisääteinen työterveyshuolto. Lisäksi työpaikkakohtaisesti sovitaan, mitä muita terveyspalveluja, työkykyä ylläpitävää tai työhyvinvointia edistävää toimintaa olisi aiheellista ja mahdollista tarjota. Sillä pyritään tukemaan mahdollisimman hyvin yksittäisen työntekijän jaksamista työssä.

Jos työntekijän terveys vaarantuu työssä, työterveyshuoltoon liittyvät olosuhteet ovat vaillinaiset tai työntekijä tarvitsee työnohjauksellista ammattiapua, työsuojeluvaltuutetun (Eira Oksanen) kautta ne on mahdollista nostaa esille.

Opettajaneuvosto kehittää opetussuunnitelmia ja opetuksen sisältöjä ja päättää käytännön asioista niiden toteuttamiseksi. Opettajaneuvosto on asiantuntijaelin, jonka esitykset vahvistaa johtokunta. Opettajaneuvostossa tehdään yhteiset pelisäännöt, joihin sitten sitoudutaan.

Opettajaneuvostoon kuuluvat meillä päätoimiset opettajat ja toimenhaltijat. He edustavat kaikkia opettajia yhteisössämme. Opettajaneuvostossa on 10 opettajaa ja kaikkiaan opettajia on talossamme nelisenkymmentä.

Toimistossa huolehditaan että palkat ovat maksettu oikein ja tiedotetaan asioista niin, että oppilaiden ja opettajien tiedot opetuksesta ja konserttitoiminnasta sekä oppilasrekisterit ovat ajan tasalla. Teoriat muuttuvat käytännöksi toimistossamme.

Rehtori valmistelee ja esittelee asiat hallitukselle. Hänen tarkoituksensa on toimillaan vahvistaa sitä, että työssä viihdytään, yhdessä sovitut säännöt ja käytänteet toteutuvat ja ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisina yksilöinä tässä hienossa yhteisössä.

Omasta mielestäni rehtorin ehkä tärkein tehtävä on luoda edellytykset parhaalle mahdolliselle opetukselle, myös tulevaisuudessa. Se on hieno haaste työlleni.