torstai, 15. syyskuu 2022

Valmistaudutaan eduskuntavaaleihin

Suomen musiikkioppilaitosten liitto on julkaissut eduskuntavaalitavoitteensa. Tähän tarkoitukseen teroitetut ajatukset toimivat myös kunnallisessa ympäristössä. Musiikkioppilaitosten näkökulmasta olen huolissani siitä, että Helsingin kaupungin toiminta-avustukset eivät ole nousseet kymmeneen vuoteen. Oppilaitoksen näkökulmasta tilanne on kestämätön. Koronan jälkeisessä epävarmuuden ajassa kärsijöiksi joutuvat lapset ja nuoret. Olisi siis aika myös tarkistaa Helsingin toiminta-avustuksia ja vähintääkin varmistaa toiminnan jatkuvuus indeksikorotuksella. 

Suomen musiikkioppilaitosten liiton eduskuntavaalitavoitteet 2023

Suomen musiikkioppilaitosten liitto on mukana TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen sekäSuomen konservatorioliiton yhteisessä eduskuntavaaliohjelmassa. Osana taiteen perusopetuksen rikasta kenttää tavoittelemme vaaleissa näkyvyyttä ja keskusteluja teemoille jotka koskevat kaikkea sitä hyvää, jota moninainen taide-, kulttuuri- ja musiikkikasvatus voi Suomelle tarjota. Tässä ohjelmassa keskitymme musiikkioppilaitosten näkökulmaan. Lähtökohtamme on, että jokaisella on oikeus musiikkiin.

1. Musiikkikasvatuksen merkityksen tunnustaminen

Mitä:
Musiikki on kulttuurinen perusoikeus, jonka piiriin pääsemisen tulisi olla mahdollista
jokaiselle lapselle ja nuorelle. Musiikilla on merkittäviä hyötyjä yksilöille, yhteisöille ja
yhteiskunnalle: musiikki lisää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä luo työpaikkoja
Suomeen ja tuo verotuloja kuntiin. Tutkimusten mukaan PISA-tuloksissa pärjääviä maita
yhdistää korkealaatuinen taidekasvatusjärjestelmä ja taidetta harrastavilla lapsilla on
keskimääräistä paremmat oppimistaidot myös muissa aineissa. Lisäksi musiikki ohjaa
kriittisyyteen sekä vahvistaa media- ja kulttuurilukutaitoa antaen näin valmiuksia
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen ja demokratian vahvistamiseen.
Musiikki ja musikkikasvattajat ovat tottuneet puolustamaan musiikin asemaa
yhteiskunnassa. Jatkuvan puolustuskannan sijaan olisi päästävä tilanteeseen, jossa
musiikin arvo tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin laajasti.

Miten:
• Tiivistetään vuoropuhelua päättäjien kanssa.
• Nostetaan seuraavan hallitusohjelman kunnianhimon tasoa suhteessa taiteen
perusopetukseen. Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus: “Tuetaan taiteen
perusopetusta.” Seuraavassa hallitusohjelmassa tulisi olla kirjaus: “Vahvistetaan taiteen
perusopetuksen asemaa.”

2. Musiikkikasvatuksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen

Mitä:
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus musiikkiin. Jotta tämä oikeus toteutuisi
täysimääräisesti, tarvitsevat musiikkioppilaitokset tukea ja yhteistyötä saatavuuden ja
saavutettavuuden lisäämiseksi. Saatavuus tarkoittaa, että musiikin pariin pääsee kaikkialla
Suomessa: musiikkikasvatuksen tulee olla lähipalvelu! Saavutettavuus tarkoittaa, että
esimerkiksi sukupuoli, kulttuurinen tausta, asuinpaikka tai perheen taloudellinen tilanne
eivät ole musiikkioppilaitoksessa opiskelun este. Saatavuuteen ja saavutettavuuteen
panostaminen eivät ole vain arvovalintoja, vaan yhteiskunnallisia velvoitteita: kyse on
toiminnasta, joka on yhteiskunnan rahoittamaa ja ohjaamaa.

Miten:
• Toistamme TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen sekä konservatorioliiton yhteisen
eduskuntavaaliohjelman tavoitteen: lisäämällä pysyvästi 5 miljoonaa valtion budjettiin
voidaan lisätä taiteen perusopetuksen järjestämislupia, opetustuntikohtaista
valtionosuutta ja harkinnanvaraista avustusta niille toimijoille, jotka ovat valtionosuuden
ulkopuolella.
• Yhdymme Kulta ry:n tavoitteeseen nostaa kulttuurbudjetti prosenttiin valtion
kokonaisbudjetista.
• Painotamme etsivän kulttuurityön merkitystä: aloitteellisella ja ennakoivalla etsivällä
kulttuurityöllä vahvistetaan lasten ja nuorten tasa-arvoa lisäämällä taiteen 
perusopetuksen tunnettavuutta sekä rohkaisemalla lapsia ja nuoria erilaisista taustoista
toiminnan pariin ennen kuin syrjäytyminen alkaa.

3. Musiikkikasvatuksesta hyvinvoinnin vahvistaja

Mitä:
Musiikkioppilaitokset ovat osa yhteiskuntaa. Niiden toiminta ei rajoitu vain oppilaitosten
seinien sisään vaan leviää seinien ulkopuolelle hyvinvointivaikutuksina, ilona ja
elinvoimana. Tutkimuksen ovat osoittaneet, että musiikkikasvatus ehkäisee syrjäytymistä,
vahvistaa identiteettiä, lisää osallisuutta ja empatiaa sekä vaikuttaa positiivisesti aivoihin,
muistiin ja mielenterveyteen. Koska musiikkioppilaitosten toiminta tukee koko
yhteiskunnan hyvinvointia, tulee niiden yhteiskunnallista roolia vahvistaa.

Miten:
Kehitetään yhteistyötä sosiaalitoimien, sairaaloiden, päiväkotien, vanhustenhuollon,
kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.

4. Resurssit kuntoon

Mitä:
Korona-aika osoitti, että taiteen, kulttuurin ja musiikin on taisteltava jatkuvasti olemisensa
edellytyksistä. Puolustuskannalla oleminen ja leikkausuhan alla eläminen on raskasta ja
kielii arvostuksen puutteessa. Sille haluamme pisteen.
Korona ajoi musiikkioppilaitoksia haastavaan tilanteeseen ja lisäsi lasten ja nuorten
pahoinvointia sekä keskinäistä eriarvoisuutta. Koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa
musiikkioppilaitoksilla on huomattava rooli: ne toimivat kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksina
ympäri Suomen, ja niiden piirissä on jopa 63000 lasta ja nuorta. Turvaamalla
musiikkioppilaitosten resurssit varmistetaan, että yhä useamman lapsen ja nuoren oikeus
musiikkiin toteutuu. Samalla turvataan musiikkioppilaitosten toimintaedellytykset
mahdollisten uusien pandemia-aaltojen varalta.

Miten:
Toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisen kehittämisen varmistamiseksi tarvitaan työrauha.
Se tarkoittaa, että toimintaedellytykset turvataan ja leikkausten sijaan toimintaan
panostetaan – sekä sanoissa että teoissa.

Lähteitä:

Bamford, A. 2006. The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education. Waxmann.

DeNora, T. 2000. Music in everyday life. Cambridge University Press.

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 2(1).

Juntunen, M-L. & Kivijärvi, S. 2019. Opetuksen saavutettavuuden lisääminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Finnish Journal of Music Education, 22(1&2).

Nussbaum, M. C. 2010. Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Gaudeamus.

Saarikivi, K. 2022. Augmented maturation of executive functions in musically trained children and adolescents. Unigrafia.

Turpeinen, I., Juntunen, M-L. & Kamensky, H. 2019. Toimenpidesuositus: Etsivä kulttuurityö lisää lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta. https://www.artsequal.fi/fi/-/toimenpidesuositus-etsiva%CC%88-kulttuurityo%CC%88-lisa%CC%88a%CC%88-lastenja-nuorten-kulttuurista-osallisuutta/2.0

 

torstai, 4. elokuu 2022

Musiikin koodauskurssi

Musiikkia koodaamalla -verkkokurssi syksyllä 2022

Kurssilla opetellaan koodaamaan musiikkia Sonic Pi -ohjelmalla käyttäen mupe/muha-tunneilta tuttuja asioita (säveltasot, kestot, intervallit, sävellajit, soinnut jne.). Samalla opetellaan tekstipohjaisen koodauksen perusteita, joita voi soveltaa mihin tahansa muuhunkin koodaukseen.

Kurssin kesto: 18.8.-15.12.2022 (17 viikkoa)

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Jokaiseen viikkoon sisältyy

- Video-oppitunti (livenä torstaisin klo 16.30 ja tallenteena) max. 30 minuuttia
- Tehtävien teko ja palautus n. 30 minuuttia

Osallistumisen edellytyksenä on noin kahden vuoden mupe/muha-opinnot ja oma tietokone. Kurssi soveltuu sekä musiikkiopiston perus- että syventäviin opintoihin. Opetus ja tehtävät eriytetään molemmille tasoille. Myös opettajat voivat osallistua.

Kurssin järjestää Lauttasaaren musiikkiopisto. Opettaja: Matti Jordman.

Kurssi on maksuton mysö KHMO:n oppilaille, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen.

Ilmoittaudu verkossa

 

torstai, 19. toukokuu 2022

Kuinka puut kasvavat?

Musiikkiopiston lukuvuoden päätöskonsertti Keväälle pidettiin Kalliolan salissa eilen. Tässä ajatuksia puheeni sisällöstä todistustensaajille:

Hyvät musiikkiopiston oppilaat,

Tänään on se päivä, johon kiteytyy monien vuosien päivittäin edennyt työ musiikin parissa. Vaikka useimmille kyseessä on harrastus, on asia monella tapaa syvempi. Musiikki-oppi-laitoksessa on opiskeltu musiikin hahmottamista sekä soittamista yksin ja yhdessä. Opetussuunnitelmatkin ovat toteutuneet opintojen taustalla ja näin opinnot ovat johtaneet todistuksen saamiseen. 

Musiikin tekemisessä eri tavoin on mielestäni myös hyvin tärkeä syvällinen puoli, jota ulkopuolinen ei ehkä aina osaa tunnistaa. Musiikin harjoittaminen on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa tekemistä, jossa on henkinen ulottuvuus. Tämä henkinen ulottuvuus on ihmisenä kasvamista. 

Luin vastikään Saku Tuomisen kirjan "Kuinka puut kasvavat ja miksi antilooppi ravistaa". Yleensä meidän ihmisten maailmassa kasvamisella tarkoitetaan vain yhtä ulottuvuutta. Esimerkkinä vaikka talouskasvu, jossa kasvulla tarkoitetaan yleensä ainoastaan yrityksen taloudellista menestystä.

Ihmistenkin kasvamisessa usein ajatellaan vain lapsen pituuskasvua tai aikuisen vanhenemista. Todellisuudessa kiehtovampaa on ajatella, kuinka monella eri tavalla ja eri suuntiin voi ihminen kasvaa. Verrataanpa ihmistä vaikka puuhun. Puun kasvusta näkyvissä on sen maanpäällinen osa eli runko ja lehvästöt. Puuthan kasvavat pituuden lisäksi myös paksuutta ja entäs mitä siellä maan alla tapahtuukaan... Juuriston kasvu on aivan omaa luokkaansa. Näkymättömissä.

Samanlaisena huikeana saavutuksena pidän omaksumaanne tietotaitoa. Näkyvissä ja kuuluvissa ovat hankitut tekniset taidot, instrumentin hallinta. Näkymättömissä ovat monenlaiset muut musiikin ymmärtämisen taidot ja monet muut kommunikaatiiviset ja sosiaaliset taidot, joita olette kartuttaneet musiikkia tehdessänne. Juurissa on se resilienssikyky eli ihmisenä kasvamisen taidot ja maaperä kohdata myös vaikeuksia ja kasvaa niissä. 

Olen iloinen kasvustanne ja toivon teille jatkuvaa kasvua siihen suuntaan mihin oma mielenne teitä johdattaa.
Onneksi olkoon! 

Musiikin laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen saavat: 
Eskelinen Eeti, Eskelinen Elias, Hämäläinen Poppana, Kyllönen Noora, Laitinen Onerva, Lankinen Ronja, Mikkola Maija-Elina, Muhonen Sampo, Nyman Juho, Zsembery Oskar 

Musiikin laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen saavat:
Miettunen Nina, Niska Juulia, Pavlova Nina ja Valldén Anna 

Kannustusstipendin saavat: 

Taika Granroth, oboe 
Taika on tänä vuonna syventynyt erityisesti  musiikin hahmotusaineiden opintoihin sekä niiden yhdistämiseen soiton opiskeluun. Hän on myös valmistanut hienon konserttikokonaisuuden ja nuotintanut omia suosikkikappaleitaan. Kunnioitettavaa paneutumista.

Poppana Hämäläinen, klarinetti
Poppana on tänä lukuvuonna osoittanut erityistä sinnikkyyttä ja ahkeruutta klarinettiopinnoissa. Hän suoritti POP2 erinomaisesti ja on soittanut aktiivisesti klarinettien kamarimusiikkiryhmissä, usein vastuullisena äänenjohtajana. 
 
Perttu Makkonen, piano
Olet saanut mahtavasti uutta energiaa soittoosi.
Edistyt nopeasti ja olet ottanut haltuun jo vaativia pianokappaleita.
Lisämausteena olet innokkaasti soittamassa myös kamarimusiikkia.

Aurora Meltti, sello
Hieno kehitys, rohkeus uusiin teoksiin ja itsenäiseen harjoitteluun ovat osoitus  oman opintopolun löytämisestä. Esimerkillinen toiminta tunneilla ja ryhmissä on huomattu. 

Loviisa Piilola, sello
Loviisa on treenannut itse ja toiminut vastuuntuntoisesti ryhmissä. Tämä soittaja on ottanut ison harppauksen eteenpäin kuluneena lukuvuonna! 
 
Linus van Treeck, kitara
on innostunut soittamisesta ja on edistynyt vuoden aikana hämmästyttävää vauhtia. Hän tarttuu ennakkoluulottomasti ja vahvalla itseluottamuksella vaikeisiinkin kappaleisiin. Kitaransoiton lisäksi hän soittaa pianoa, lukee ja pelaa tennistä. Ehkä vielä muutakin, josta opettaja ei tiedä. Tämä stipendi olkoon kannustus jatkamaan samalla tavalla!

Timantit-selloryhmä 
Lyyti Lind, Selma Nieminen, Tyyne Lahtonen, Frida Röning ja Irene Trygg  
Tämä ryhmä on  energinen, huisin hauska ja kekseliäs porukka. Sillä ansaitsee stipendin.

Viuluryhmä: Elias Cilenti, Greta Röning, Venny Vainio ja Silja Vesterinen
Tämän vuoden viuluryhmän jäsenet ovat kannustaneet  kannustaneet positiivisesti toisiaan.  He ovat tarttuneet sinnikkäästi kukin omiin haasteisiinsa ja selättäneet niitä. 

torstai, 12. toukokuu 2022

Soiva piha

Soiva piha 2022

on koko perheen tapahtuma Ebeneser-talolla lauantaina 21.5. klo 10.00-15.00

Luvassa lasten ja nuorten esittämiä konsertteja, musiikkiin tutustumista, yhteislaulua, pihasuunnittelutyöpaja, pop up -kahvila, pihakirppis, omatoiminen arkkitehtuurikierros ja maksuton pääsy Lastentarhamuseoon. 

Keski-Helsingin musiikkiopisto, Kallion musiikkikoulu, Resonaarin musiikkiopisto, päiväkoti Ebeneserin vanhempaintoimikunta, Wivin puistikko -hanke ja Lastentarhamuseo pistävät parastaan Kallio Kukkii -festivaaliviikon varmasti monipuolisimmassa tapahtumassa! 

Tervetuloa seuraamme hyvän musiikin ja tunnelman pariin!
Lue lisää...

Vapaa pääsy. 

soiva%20piha.jpg

torstai, 5. toukokuu 2022

Unelmien pedagogiikkaa

Olemme anoneet opetushallituksen rahoitusta Unelmien pedagogiikkaa -hankkeeseen. Unelmien pedagogiikkaa on Keski-Helsingin musiikkiopiston ja Resonaarin musiikkiopiston yhteinen kehittämishanke, johon Kallion musiikkikoulu osallistuu.

Unelmien pedagogiikkaa -hankkeen tavoitteena on

 • laajentaa alkeiden, motoriikan ja yhteismusisoinnin opettamisen pedagogista osaamista,
 • kehittää pedagogisten käytänteiden jakamista opettajien keskuudessa ja
 • luoda inklusiivisen opetuksen laboratorio.

Tavoitteet saavutetaan järjestämällä koulutusta, opekaveritoimintaa ja matalan kynnyksen tapahtumia. Hankkeessa toimii myös inklusiivinen yhtye ja hankkeesta tuotetaan video, jonka avulla voidaan esitellä sen tuloksia. 

Koulutukset

Jos hanke toteutuu, järjestämme seuraavat koulutukset: 

 • Unelmien yhteismusisointia 1 – Simultaanioppimisen saloja, jonka pääkouluttaja on Paul Harris
 • Unelmien pedagogiikkaa – Yhdessä tekeminen on helppoa ja kivaa, pääkouluttajana Soili Perkiö
 • Unelmien yhteismusisointia 2 –  Ryhmäpedagogiikan avaimet käteen, pääkouluttajana Kaisa Saarikorpi 
 • Unelmien opetusta – Motoristen valmiuksien kehittäminen rytmiikan avulla, pääkouluttaja Pekka Saarikorpi

Opekaverit

Opekaveritoiminnassa kehitetään pedagogisten käytänteiden jakamista. Oppilaitokset ovat oppilaiden taustojen ja lähtökohtien osalta eri tyyppisiä. Oppilaitosten painotukset opetuksessa ja opetettavissa sisällöissä ovat osin erityyppisiä. Jaetun opettajuuden myötä syntyy uudenlaista ymmärrystä itselle vieraampaan pedagogiseen ajatteluun. Prosessi etenee seuraavasti syyskaudella:

 • muodostetaan opekaveripareja tai -pienryhmiä 
 • opekaverit suunnitellaan tapaamisia ja mietitään jaetun opettajuuden kohteita
 • tutustutaan kollegoiden työhön ja käytänteisiin 
 • jaetaan parhaita pedagogisia käytänteitä ja hiljaista tietoa
 • muodostetaan oppilaitosten yhteinen inklusiivinen yhtye  

Opekaveritoiminta jatkuu kevätkaudella 2023 seuraavasti:

 • jakaminen tapahtuu yhteisissä sisältötapaamisissa, oppitunneilla ja konserteissa
 • kasvetaan yhteisopettajuuteen mm. inklusiivisen yhtyeen toiminnan kautta
 • opekaveritoiminnan tuloksia esitetään pääasiallisesti Reilun päivän soitossa marraskuussa ja Soivan pihan tapahtumassa toukokuussa

Tapahtumat

Hankkeen avulla luodaan inklusiivisen opetuksen julkinen laboratorio järjestämällä matalan kynnyksen tapahtumia. 

 • Reilun soiton päivä lauantai 19.11.2022 
 • Nuori soittaa 1.-2.12.2022 (valtakunnallinen musiikkioppilaitoskatselmus) 
 • opekaveritoiminnan tuloksia esitellään kevätkauden eri tapahtumissa 
 • Soiva piha 20.5.2023 klo 10-14  

Uskon, että hankkeen avulla voimme kehittyä ja kehittää toimintaamme edelleen siten, että se kasvattaa mahdollisuuksia elämänikäisen musiikkisuhteen syntymistä varten ja antaa eväitä elämään. Peukut pystyyn!