Tervetuloa Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokous pidetään keskiviikkona 28.11. klo 18.00 Keski-helsijgin musiikkiopistossa, Helsinginkatu 3-5, 4.krs. HALLITUS

Kannattaa lukea toimintasuunnitelmamme läpi, vaikkei kokoukseen tulisikaan. Toimintasuunnitelma kuvastaa melko hyvin opistomme toimintaa ja rakennetta. Monia hienoja asioita toteutetaan. Ja taloudellista tasapainoa joudutaan hakemaan. Tule mukaan päättämään.


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.


1. PERUSTIEDOT

1.1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopistoa, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista musiikin laajan oppimäärän opetusta.

1.2. Tilat
Opiston toimitilat sijaitsevat Ebeneser-talossa, osoitteessa Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki.

1.3. Talous
Keski-Helsingin musiikkiopisto tarjoaa opetussuunnitelmien perusteiden edellyttämää laajan oppimäärän opetusta.

Yhdistyksen perustoiminnan tulot koostuvat lakisääteisestä valtionavusta, Helsingin kaupungin toiminta-avustuksesta sekä oppilasmaksutuotoista. Menot koostuvat pääosin kiinteistä palkka- ja tilakuluista.

Opisto on pystynyt nykyisellä valtionsouustuntimäärällään täyttämään opetustehtävänsä siten, että opisto toimii terveen ja monipuolisen soitinjakauman tarjoajana ja työllistäjänä myös nk. harvinaisempien soittimien tuntiopettajille.

Koska yleisavustuksiin ei ole tulossa indeksikorotuksia, on kiinteiden kulujen noususta syntyvä vaje katettava oppilasmaksujen korotuksilla sekä oppilas- ja tuntimäärien leikkauksilla.


2. ORGANISAATIO

2.1. Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Rehtori toimii hallituksen esittelijänä, ja opettajien edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii myös musiikkiopiston johtokuntana.

2.2. Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jokainen soitinoppilaspaikka oikeuttaa yhteen jäsenyyteen/perhe. Yhdistyksessä on vuosittain n.150 jäsentä, joille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kokouksista verkkosivuillamme.

2.3. Henkilöstö
Opetushenkilöstö koostuu seitsemästä lehtorista sekä pää- ja sivutoimisista tuntiopettajista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvat kokoaikaiset rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri. Opistolla ei ole apulaisrehtoria eikä vahtimestaria.

2.4. Koulutus, kollegiot ja työhyvinvointi
Koko henkilökunnalla on koulutus- ja kehityspäivät syys- ja kevätlukukausien alussa.
Lehtorit ja päätoimiset opettajat kokoontuvat kuukausittain opettajaneuvostoon käsittelemään ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

Henkilökunnan ammattiosaamista vahvistavaa kouluttautumista sekä työhyvinvointia tuetaan ja alan kehitysnäkymiä seurataan aktiivisesti. Ollaan tietoisia sekä kuulon- että kehonhuoltoon liittyvistä työskentelytavoista. Hyvin alkanutta työterveyshuoltoa Diacorin kanssa jatketaan.
Henkilöstön virkistyspäivä pidetään toukokuussa.
 
2.5. Tiedotus ja markkinointi
Musiikkiopiston verkkosivut on tärkein tiedotuskanava oppilaille ja perheille.  
Sähköisiä ilmoittautumis- ja viestintäkanavia kehitetään jatkuvasti. Henkilökunnan sisäinen tiedotus kulkee viikottain sähköpostitse. Rehtori pitää verkkopäiväkirjaa osoitteessa www.reksin.vuodatus.net.

Musiikkiopiston ulkoista markkinointia jatketaan huhtikuussa 27. kerran ilmestyvällä musiikkikasvatuslehti Triolilla. Lähialueille markkinointia jatketaan jakamalla lehteä paikallisiin päiväkoteihin ja ala-asteille sekä tiedottamalla alueen vauvaperheitä opiston  toiminnasta. Lukuvuosikertomus edelliseltä lukuvuodelta julkaistaan verkossa syyslukukauden aikana.


3. TOIMINTA

3.1. Yleistä opetustoiminnasta
Musiikin varhaiskasvatuksen toimintaa tehostetaan alueen päiväkoteihin suunnatulla tiedotuksella. Uudet vauvaryhmät käynnistetään puolen vuoden välein. Rytmiikka-ryhmät ja lapsikuoro Tinttaralla toimivat musiikkileikkijatkumona 5–11-vuotiaille.

Oppilasvalinnoilla vahvistetaan täysipainoista yhtye- ja orkesteritoimintaa. Soitinoppilaiden lukumäärätavoite on 250 oppilasta. Ryhmäopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti soitinopetusta tukemaan. Musiikin perusteiden opetuksessa soitinlähtöisyys, teknologia ja kokonaisvaltainen tekeminen ovat vakiintuneita työtapoja.

Jousiorkesterit toimivat periodeittain kolmessa eri tasoryhmässä. Jousikvartettitoiminta pyritään vakiinnuttamaan. Yhteistoimintaa sinfoniaorkesterimuodossa tehdään Helsingin konservatorion Visollo-orkesterin kanssa ja kamariorkesterimuodossa Länsi-Helsingin musiikkiopiston kanssa.

Puhallinorkesterien Mini-ABBBA:n ja ison ABBBA:n toimintaan osallistutaan yhteistyössä helsinkiläisten musiikkiopistojen kanssa. Pop & jazz -lauluyhtyeiden toimintaa jatketaan ja bändilinjan yhtyetoimintaa jatketaan yhteistyössä Töölön musiikkikoulun kanssa.

3.2. Opintojen suunnittelu ja arviointi
Jokaisella oppilaalla on opintosuunnitelma, joka on oppilaan ja opettajan välinen yhteistyösopimus. Sen on olennainen toiminnan seurannassa ja tukee oppilasta myös lyhyen aikavälin tavoitteissa. Oppilaat esiintyvät lukukauden aikana vähintään kerran soittajaisissa tai muissa konserteissa ja saavat vuosittain palautteen edistymisestään.

3.3 Konsertit ja toiminta ympäristössä
Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja ja tapahtumia, joista pienempimuotoiset soittajaiset ja luokkakonsertit pidetään omissa tiloissa. Lukukausien päätöskonsertit, orkesteri-, yhtye- ja kamarimusiikkikonsertit soivat Temppeliaukion kirkossa, Kampin palvelukeskuksessa, Kirjasto 10:ssä, Töölön kirkossa ja seurakuntasalissa, Kansallismuseossa sekä sairaaloissa ja palvelutaloissa.

Samalla vahvistetaan toimitilojen läheisyydessä toimivien yhteisöjen, kuten Ebeneser-säätiön, Kinaporin palvelukeskuksen, Kallion seurakunnan ja kirjaston kanssa sekä ollaan mukana Kallion kulttuuriverkoston koordinoimissa Kallio kipinöi ja Kallio kukkii -tapahtumissa.

3.4. Kehityshankkeet
Suunnitellaan pedagoginen kehityshanke yhdessä vähintään yhden muun taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen kanssa. Hankkeeseen anotaan Opetushallituksen rahoitusta.

Jatketaan syksyllä 2012 alkanutta Virvatuli –itsearviointihanketta, ja pyritään saamaan siihen kumppaneiksi Käpylän, Länsi-Helsingin ja Pakilan musiikkiopistot.

3.5 Soitinhankinnat
Vuonna 2012 yksityisen lahjoituksen turvin perustettuun flyygelirahastoon kerätään varoja konserttiflyygelin hankintaa varten. Opiston soivaan tasoon ja tuloksiin nähden korkeatasoisen flyygelin tarve on merkittävä niin oppilaiden, opettajien kuin yleisönkin kannalta.


4. YHTEISTYÖTAHOT
-    Pyritään vaikuttamaan alan kehitykseen Suomen musiikkioppilaitosten liiton kautta.
-    Osallistutaan helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhteistyöelimen “Rexiforumin” toimintaan ja taloushallintoväen yhteistyöhön.
o    Osallistutaan yhteisen konserttisarjan järjestämiseen.
o    Osallistutaan mupe-opettajien koulutushankkeeseen
o    Ollaan mukana yhteisen ABBBA-puhallinorkesterin toiminnassa
o    Kehitetään ja yhtenäistetään opilaitosten hallinnon toimintaa
o    Jaetaan hyviä käytänteitä ja tehdään pienprojekteja, esim. orkesteritoiminnassa
-    Jatketaan harjoittelijayhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Metropolian pedagogiikkaopinnoissa
-    Jatketaan menestyksekästä yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa
-    Seurataan Helsingin kaupungin päiväkotien tilannetta muskaritoiminnan osalta
-    Tiivistetään yhteistyötä sellaisten koulujen kanssa, joiden kanssa on yhteisiä oppilaita
-    Jatketaan konserttitoimintaa Kampin ja Kinaporin palvelutalojen, kirjasto 10 ja Kallion kirjaston, Kivelän sairaalan, Kansallismuseon, Töölön, Kallion ja Paavalin seurakuntien kirkkojen ja seurakuntasalien sekä Musiikkiteatteri Allotrian kanssa.
-    Jatketaan yhteistyötä Kallion kultturiverkoston ja Kallio kukkii sekä Kallio kipinöi -kaupunginosafestivaalien kanssa.
-    Jatketaan yhteistyötä Helsingin muiden taidelaitosten mm. Oopperan yleisötyön ja Musiikkitalon orkestereiden kanssa.
-    Jatketaan yhteistyötä alan ainejärjestöjen kanssa.
-    Hyödynnetään opiston sijaintia; kehitetään alkaneita yhteistyömuotoja ja suhtaudutaan avoimesti uusiin mahdollisiin sidosryhmiin.
-    Tehdään tiiviimpää yhteistoimintaa muiden musiikkioppilaitosten kanssa
-    Tutustutaan toisten taiteenlajien TPO-oppilaitoksiin, kuten Teatteri Ilmi Ö ja Circus Helsinki.
-    mahdollistetaan erityismusiikkikasvatusryhmien toiminta tiloissamme
-    mahdollistetaan Helsingin yliopiston aivotutkimuksen huippuyksikön ja Lindforsin säätiön kuuloimplanttivauvojen kuntouttamisprojektin toiminta tiloissamme.
-    Käydään arvokeskustelua osallistumistavoitteista tulevaisuuden EU-hankkeisiin.
-    Opiston perinteinen musiikkileiri toteutetaan yhteistyössä Päivölän kansanopiston kanssa Valkeakoskella 25. kerran elokuun ensimmäisellä viikolla.


5. LOPUKSI
Keski-Helsingin musiikkiopistossa panostetaan vuorovaikutteisuuteen ja yksilöllisiin opetusjärjestelyihin, vahvistetaan hallinnon, opettajien, oppilaiden ja perheiden sitoutumista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen musiikkikasvatustavoitteeseen. Musiikkiopistoa kehitetään oppilaslähtöisen tavoitteellisen soitonopetuksen, yhteismusisoinnin ja luovan toiminnan yhdistävänä oppilaitoksena.