Hyvä vanhempi tai muu opistomme asioista kiinnostunut henkilö.

Opistomme taustayhteisö eli ylläpitäjä on Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat menneen kalenterivuoden tapahtumat ja talous. Kokouksessa esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kannatusyhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3. klo 18.00 opiston neljännessä kerroksessa.

Tervetuloa!

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011

1. Perustiedot
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopistoa. Tähän
tarkoitukseen yhdistys saa lakisääteistä valtionapua ja Helsingin kaupungin toiminta-avustusta. Musiikkiopisto
antaa taiteen perusopetuslain laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opisto tarjoaa musiikin ja siihen liittyvien
taidemuotojen opetusta ensisijaisesti helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

2. Hallitus
Kannatusyhdistyksen hallituksen ja musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Riitta
Palmén. Varsinaisina jäseninä ovat toimineet Mari Karjalainen, Kai Amberla, Olli Miettinen ja Marika
Kecskeméti. Varajäseninä ovat toimineet Anto Leikola ja Päivi Mäkynen. Yhdistyksen sihteerinä on
toiminut rehtori Petri Aarnio. Opettajien edustajina ovat toimineet Antti Hakkarainen ja Eira Oksanen.
Hallitus kokoontui viisi kertaa. Kannatusyhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen 30.3.2011 ja
syyskokouksen 29.11.2011.

3. Tilat
Vuoden aikana laadittiin laaja turvallisuus- ja pelastussuunnitelma yhteistyössä Ebeneser-säätiön kanssa.
Toimitiloissa ei ole erityisiä muutostarpeita, vaikka erilaiset säät aiheuttavat jonkinasteisia lämpötila- ja
ilmastointiongelmia.

4. Talous
Lakisääteinen valtionosuus oli 476.482€, Helsingin kaupungin toiminta-avustus 196.600€ (-8190€) ja
lukukausimaksutuotot 237.136,50€. Maksuja korotettiin syksystä 2011 alkaen. Tilinpäätöksen alijäämä oli
poistojen jälkeen -24.701,58€. Hallitus esittää alijäämää katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Vuoden 2011 hankinnat pidettiin minimissään. Soitinpuolelle hankittiin digitaalipiano rikkoutuneen tilalle sekä
joitakin rytmisoittimia. Loppusyksystä myönnetyn opetusministeriön 10.000€:n ylimääräisen valtionavun
turvin saatiin musiikinteknologian laitepäivityssuunnitelma toteutettua. Hankinnat siirrettiin vuodenvaihteen yli
alkuvuoteen 2012.

Koulutushanke “Lampaanpolska” sai opetushallitukselta 12.000€:n valtionavustuksen käytettäväksi vuosien
2011-12 aikana. Projekti käynnistettiin syksyllä 2011 ja siihen käytettiin vuoden 2011 aikana 3684,52€.
Musiikkiopiston talousvastaavana toimi Lea Einiö ja kirjanpito hoidettiin yhteistyössä Pretax Oy:n kanssa.
Tilintarkastajana toimi BDO Finnpartners Oy.

5. Musiikkiopiston toiminta

5.1 Henkilöstö
Musiikkiopiston rehtorina on toiminut Petri Aarnio. Opiston talouspäällikkönä on toiminut Lea Einiö ja
opintosihteerinä Päivi Kari sijaisenaan 1.9. alkaen Sanna Valkiala. Opettajakunnan ovat muodostaneet
seitsemän lehtoria, 11 pää- tai yhteispäätoimista opettajaa sekä 13 tuntiopettajaa.
Kuukausittain kokoontuvaan opettajaneuvostoon kuuluivat rehtori, lehtorit, muut ainevastuuopettajat ja
toimistohenkilökunta.

Sisäistä koulutus- ja kehitystyötä jatkettiin opettajaneuvostoissa ja henkilöstön koulutuspäivillä. Tammikuussa
tutustuttiin kehorytmiikkaan Terhi Oksasen johdolla. Elokuussa perehdyttiin pelastussuunnitelmaan sekä
käytännön toimenpiteisiin tulipalotilanteessa. Koulutus tapahtui Jätkäsaaren pelastusasemalla.
Opetus- ja hallintohenkilöstön täydennyskoulutusta tuettiin johtokunnan myöntämillä koulutusavustuksilla.
Hallintotyöntekijät osallistuivat myös oppilaitosten etujärjestöjen järjestämiin ammatillisiin koulutuksiin.

Henkilöstön Tyhy- ja Tykytoimintaa jatkettiin. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä hyödynnettiin edelleen minkä
lisäksi opistolla kokoontui edelleen ohjattu Pilates-ryhmä. Tykypäivää vietettiin Korkeasaaressa.
Uusittu työterveyshuoltosopimus Diacor terveyspalvelut Oy:n kanssa mahdollisti laajemmat terveystarkastukset
sekä lisäksi yleislääkäritasoiset lääkäripalvelut. Kuulonhuoltoon liittyen aloitettiin syksyllä
meluntorjuntaohjelman tekeminen yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa.

5.2 Oppilaat ja opetustoiminta
Oppilaita oli instrumentti, laulu- ja sävellysopetuksessa yhteensä 244. Jousi- ja puhallinorkestereissa oli 58,
kuoroissa 25 ja pop-jazz –lauluyhtyeissä 16 oppilasta. Musiikin varhaiskasvatukseen osallistui keskimäärin 288
lasta.

Musiikkiopiston toimintaviikkoja oli kevätlukukaudella 19 ja syyskaudella 16. Toiminta tapahtui
musiikkiopistolla Helsinginkadulla, poikkeuksena päiväkotimuskarit sekä bändilinjan opetus- ja
konserttiyhteistyö joita jatkettiin Töölön musiikkikoulun kanssa.
Muskariyhteistyö päiväkotien kanssa kasvoi yhdellä päiväkodilla. Erityismuskarit jatkoivat toimintaansa
opiston tiloissa kolmella ryhmällä uuden Musamosaiikki -nimen alla.
Runsas konsertointi sekä yhteismusisointi opistolla ja ympäristössä jatkui läpi vuoden lavoilla, palvelutaloissa,
museoissa. Toimintaa Kallion kulttuuriverkostossa kanssa jatkettiin osallistumalla sekä Kallio kipinöi että Kallio
kukkii –tapahtumiin ja aloittamalla uusi yhteistyömuoto musiikkiteatteri Kapsäkin Live 1.0 nuorisoklubin
muodossa. Tiivis yhteistyö Ebeneser-säätiön kanssa jatkui tuottamalla musiikillisia elämyksiä säätiön
tilaisuuksiin ja projektien yhteyteen.

Helsinkiläisten musiikkiopistojen yhteinen puhallinorkesteri ABBBA matkusti huhtikuun alussa Viron
nuorisopuhallinorkesterien kilpailujen vierasesiintyjäksi Tallinnaan kummankin kokoonpanonsa voimin.
Vastaanotto Estonia-teatterissa oli lämmin ja samalla voitiin seurata parhaita virolaisia esityksiä.
Lukuvuoden päätöskonsertti pidettiin Balderin salissa 19.5. Konsertin yhteydessä jaettiin musiikin perusasteen
todistuksia yhdeksän ja opistoasteen päättötodistuksia neljä kappaletta. Hallituksen myöntämiä
kannustusstipendejä jaettiin 8 kappaletta. Syyskauden päätteeksi pidettiin sekä muskarilaisten että
soitinoppilaiden joulukonsertit Temppeliaukion kirkossa 6.12.

6. Tiedotus, markkinointi ja yhteistyö
Opiston sisäisestä tiedotuksesta huolehditaan sähköisellä viikkopostilla.
Osoitteesta www.khmusiikki.fi löytyvät sekä ulkoiseen että sisäiseen tiedotukseen kehitetyt kattavat kotisivut.
Musiikkikasvatuslehti Trioli julkaistiin huhtikuussa ja kauden päätteeksi laadittiin opiston sähköinen
lukuvuosikertomus. Lukuvuosikertomukset löytyvät verkkosivuiltamme www.khmusiikki.fi.
Pääkaupunkiseudun musiikkiopistojen välistä hallintoyhteistyötä jatkettiin osallistumalla säännöllisesti
rehtoreiden ja talouspäälliköiden keskinäisisiin foorumeihin. Pedagogista yhteistyötä jatkettiin järjestämällä
musiikkiopiston tiloihin viikonloppukursseja, vierailuja ja seminaareja.
Keski-Helsingin musiikkiopisto kuuluu Elinkeinoelämän keskusliittoon ja Suomen musiikkioppilaitosten liittoon.

Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 2012
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus