Helsinkiläiset valtionosuuden piiriin kuuluvat musiikkioppilaitokset olivat kutsuttuina 29.3. Helsingin kulttuuripalveluiden vieraiksi. Ojensimme alla olevia huomioitamme kaupungin taiteen perusopetuksen kehittämiseksi. 


 

Maailman toimivin musiikinopetus on Helsingissä

Suomen musiikki-ihmettä käytetään maailmanlaajuisena esimerkkinä hyvin toimivasta musiikkikasvatusjärjestelmästä. Helsingissä toimii Suomen noin sadasta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta 11 oppilaitosta, jotka saavat myös kaupungin toimintatukea. On hienoa, että pääsemme keskustelemaan siitä, kuinka voimme kehittää toimintaamme edelleen.

Taiteen perusopetus on koulutusmuoto

TPO:ta säädellään lailla ja opetussuunnitelmien perusteilla. Helsingin kaupungin sisällä TPO on sijoitettu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoitavaksi ja vertautuu siellä muiden kulttuuritoimijoiden yhteyteen. Vaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimiala saattaisi tuntua luontevalta vaihtoehdolta, on TPO:lla myös kulttuuritoimijoiden verkostona suuri merkitys ja siten mahdollisuudet hyvään yhteistyöhön Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialassa. Kaupunkistrategian “Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia” koskettaa myös taiteen perusopetusta.

TPO:n vaikutus on kiistaton lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintana

Kaupunki kasvaa ja sen myötä lasten määrä on kasvussa. YTV:n kasvuennusteen perusteella kaupunkimme väestö ja työpaikkojen määrä lisääntyy vähintään 15 % vuoteen 2025 mennessä. Musiikki on suosituin ja tasa-arvoisin harrastus sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Kasvavan kaupungin kulttuuria ei voi saada pienemmällä rahoituksella. Toivommekin lautakunnan jäseniltä aktiivista lisärahoituksen hankkimista. Keräämme mielellämme kulttuuripalveluille ja -lautakunnalle faktaa musiikin ja koko TPO:n rahoituksen kasvattamiseksi, toimisimme mielellämme kaupungin osoittamissa kohteissa ja palvelisimme kasvavaa väestöä tuon rahoituksen turvin.

Kulttuuripalveluiden yhteistyö kaupungin muiden toimialojen välillä

Yhteistyö Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa olisi elintärkeää kaikkien kaupunkimme lapsien etua ajatellen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole juurikaan tietoa TPO-toiminnasta ilman kulttuuripalveluiden kautta tapahtuvaa viestintää. Varsinaiset asiakkaamme ovat kaskon lapsia.

Olemme ilahtuneita kaupunginhallituksen päätöksestä maksuttomaan tilojen käyttöön Helsingin koulurakennuksissa. Se on hyvä alku miettiä syvempää yhteistyötä ja tilojen yhteiskäyttöä koulupäivän sisälle ja helpottaa kaupunkilaisten lapsiperheiden arkea. Tämä koskee myös päiväkoteja. Lisäksi olisi hienoa päästä tasavertaiseen ajatteluun tilojen käytöstä kohti selkeää yhteiskäyttöä.

Kaupunkisuunnittelu

Toimitilat ovat useille musiikkioppilaitoksille haaste. Olisi toivottavaa, että kaupunkisuunnittelussa ja uudisrakentamisessa suosittaisiin kampus-ajattelua. Tämä on myös kaupunginhallituksen kirjaus. Esimerkiksi rakennettavien uusien julkisten kulttuuritalojen, koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten, sairaaloiden tai vaikkapa urheilukeskusten ja kauppakeskusten yhteydessä olisi luontevaa piirtää tiloja TPO:n käyttöön jo suunnitteluvaiheessa. Näin toiminta mahdollistuu entisestään myös matalan rahoituksen alueilla ja saatavuus paranisi oleellisesti.

Valtionrahoitus työllistämisen katalysaattorina

Kaupungin tuki vos-musiikkioppilaitoksia kohtaan on suurin piirtein oppilaitosten vuokrien suuruinen. Jos näin ajateltaisiin, taiteen perusopetuksen tuntiperusteinen valtionosuus kattaa yhdessä oppilasmaksujen kanssa taiteen perusopetuksen toiminnan ja opettajien palkat. Opettajia helsinkiläisissä musiikkioppilaitoksissa on noin 500.

Kuntaliitosta saamamme tiedon mukaan Helsinki on raportoinut taiteen perusopetusta lasten kulttuuripalveluiksi ja täten menettänyt vuositasolla noin 800 000 euron valtiontuen. Onkohan tieto väärä vai olisiko raportoinnin kehittämisessä avain lisärahoitukselle?

 

VOS-MUSIIKKIOPPILAITOKSET TPO-KEHITTÄJINÄ:

1. Oppilaitoskohtaiset kehittämissuunnitelmat

Vos-musiikkioppilaitoksista suurin osa laati oman kehittämissuunnitelman toiminta-avustusanomuksensa useampivuotista rahoitusta varten. Olisi hyvä tietää, mitä ajatuksia ne ovat herättäneet kulttuuripalveluissa ja lautakunnassa. Olisi hyvä jalostaa kehittämissuunnitelmia ja jakaa käyttökelpoisimmat mallit muidenkin käyttöön.

2. Kulttuurivisio 2030

Koko kulttuurin perusta on lapsien kulttuurikasvatuksessa. Musiikkioppilaitoksilla on jo yli vuosisadan kestävä kokemus kulttuurikasvattajina Helsingissä. Olemme onnistuneet hyvin sekä  välittämään perinnettä että luomaan uutta. Tästä vakuutena ovat useat tuhannet tyytyväiset perheet. Kulttuurivisiota laadittaessa olemme halukkaita kertomaan näkemyksemme kestävästä kulttuurielämän kehityksestä Helsingissä ja osaamisestamme olla tärkeinä osasina siinä.

3. TPO-foorumi

Kehittämisyhteistyötä koko TPO:n kaikkien toimijoiden ja kulttuuripalveluiden kanssa voisi kehittää esimerkiksi kulttuuripalveluiden ja lautakunnan kokoonkutsumissa TPO-seminaareissa. Esimerkiksi puolivuosittaisissa seminaareissa voitaisiin esitellä hankkeita ja ideioida vaikkapa aivan uusia, eri taiteenlajien välisiä yhteishankkeita. Säännöllinen tapaaminen loisi kehittämisalustan, jossa kaikki TPO-osaaminen olisi yhdessä. Näin pitkäjänteisyys, kehittäminen ja seuranta olisi mahdollista myös toimijoiden näkökulmasta.

4. Aloite yhteishankkeeksi

Helsinkiläiset vos-musiikkioppilaitokset ovat koonneet luonnoksia tällä hetkellä jo käynnissä olevista tai nopeastikin toteutettavista uusista hankkeista, joilla Helsingin kaupungin TPO-selvityksen ehdottamia toimenpiteitä olisi helppo toteuttaa. Esittelemme niitä ja muokkaamme niistä mielellämme yhteishankkeen yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.

Lopuksi

Olemme valmiita kehittämän maailman toimivimman kaupungin sisällä maailman toimivinta taiteen perusopetusta. Toivomme, että pääsemme kehittämään ideoita yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Helsingissä 29.3.2019

 

Psta Rexiforum-työryhmä
Petri Aarnio, Kalle Hassinen, Matti Jordman ja Tuuli Talvitie