Sibelius-Akatemialla musiikkikasvatuksen aineryhmässä opiskeleva Sakari Kauppinen tekee pro gradu -tutkimusta nuorten kokemuksista musiikkiharrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisesta. 

Opistomme 15-vuotta täyttäneet 8. ja 9. vuosiluokan opiskelijat ovat saaneet kyselylomakkeen täytettäväksi. Lisäksi tutkimukseen on arvottu sisältää kolme teemahaastateltavaa. Haastattelut toteutetaan kasvotusten.

Maisterintutkielman tutkimusongelma on: Millaisia kokemuksia yläkouluikäisillä oppilailla on koulun ja musiikkiharrastuksen yhteensovittamisesta?

Osakysymyksiä ovat: Kuinka suuri määrä haastateltavista kokee yhteensovittamisen onnistuneen? Onko haastateltavissa koulu-uupumuksen merkkejä? Onko haastateltavien joukossa yksilöitä, jotka ovat uupuneita musiikkiopistossa opiskeluun? Miten haastateltavien koulu-uupumus eroaa koko Suomen keskiarvosta?

Kyselylomakkeen ensimmäiset kymmenen kysymystä ovat nuorten koulu-uupumusmittari BBI-10:n väitteitä. Tätä BBI-10 mittaria voidaan käyttää ryhmä- ja yksilötasolla kun halutaan luotettavaa tietoa henkilön koulu-uupumuksen tasosta ja oireprofiilista. 

Seuraavien kysymyksen tarkoituksena on selvittää haastateltavan henkilön harrastusten lukumäärää ja myöhemmin verrata harrastusten määrän suhdetta uupumukseen ja yhteensovittamisen kokemukseen. Lisäksi olen muokannut BBI-10:n viisi keskeistä väitettä koskemaan musiikkiopistossa opiskelua ja toivon näin saavani lisätietoa musiikkiopiston kuormittavuudesta. Loput kysymykset käsittelevät yhteensovittamisen kokemusta, ajan käyttöä, kuormittavuuden tunteita ja ajatuksia omasta identiteetistä.

Salmela-Aron ja Näätäsen BBI-10 mittarin kolmea kysymystä on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa nuorten kouluterveyskyselyssä. Tämä mahdollistaa kohderyhmän, tässä tapauksessa musiikkia harrastavien, kokeman uupumuksen vertaamista koko Suomen keskiarvoon.

On mielenkiitoista saada lisätietoa, millaisia soittamisen vaikutukset koulujaksamiseen ovat. Uskon, että on monia, jotka saavat harrastuksesta lisää voimavaroja koulutyöhön ja oletettavasti niitäkin, jotka kuormittuvat ainakin ajoittain harrastamisen ja koulutyön paineessa.

Henkilökohtaisesti, toivon, että oppilaamme vastaavat lyhyeen kyselyyn ja että haastatteluun arvotut ovat valmiita antamaan hetkisen tällekin tutkimukselle. Valmiin gradun tiedot julkistetaan myös Reksin vuodatuksessa aikanaan.