Aina kannattaa olla aikaansa edellä. Näin oli myös oma hallituksemme eilisessä kokouksessaan.Siellä käsiteltiin toimintasuunitelma ja talousarvio, jotka esitetään syyskouksessa kaikkien hyväksyttäväksi.

KUTSU
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen syyskokous pidetään 29.11. klo 18.00 opiston 4.kerroksessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Laitan tähän luettavaksi sen tärkeimmän eli toimintasuunnitelman.
Ennenkuin luet sen, voit pohtia, mitä sinun mielestäsi ideaaliopiston toimintaan kuuluu. Syyskokous on myös henkilövaalikokous, joten opiston tulevaisuuteen vaikutetaan valitsemalla luotettavia ihmisiä hallituksen jäseniksi.

Uskon, että etenkin henkilökuntaa ja miksei myös vanhempia kiinnostaa perustoiminnan jatkuvuus, oppilasvolyymi ja perustoiminnan turvattuus. Toimintaamme rikastuttavat hankeet ja yhteistyötajot mainitaan ranskalaisilla viivoilla aivan toimintasuunnitelman lopussa.  

--
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

1. PERUSTIEDOT
1.1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopistoa, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista musiikin laajan oppimäärän opetusta.

1.2. Tilat
Opiston toimitilat sijaitsevat Ebeneser-talossa, osoitteessa Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki.

1.3. Talous
Yhdistyksen perustoiminnan tulot koostuvat lakisääteisestä valtionavusta, Helsingin kaupungin toiminta-avustuksesta sekä oppilasmaksutuotoista. Menot koostuvat pääosin palkka- ja tilakuluista. Syksyllä 2011 toteutetut oppilasmaksukorotukset tasapainottavat vuoden 2012 talousvajetta, vaikka tiukka taloustilanne edellyttää edelleen tarkkaa suunnittelua ja seurantaa. Pyrkimyksenä on palauttaa oppilasmäärä takaisin vähintäin 250 oppilaaseen, millä taataan  orkestereiden  ja yhtyeiden täysipainoinen toiminta sekä tuntiopetuksen harvinaisempien soittimien pysyminen opiston opetustarjonnassa. Samalla turvataan valtionosuustuntimäärän pysyminen ennallaan.

2. ORGANISAATIO
2.1. Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Rehtori toimii hallituksen esittelijänä, ja opettajien edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii myös musiikkiopiston johtokuntana.

2.2. Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jokainen soitinoppilaspaikka oikeuttaa yhteen jäsenyyteen/perhe. Yhdistyksessä on vuosittain n.150 jäsentä, joille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kokouksista verkkosivuillamme.

2.3. Henkilöstö
Opetushenkilöstö koostuu seitsemästä lehtorista sekä pää- ja sivutoimisista tuntiopettajista.
Toimiston henkilöstöön kuuluvat rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri.

2.4. Koulutus, kollegiot ja työhyvinvointi
Koko henkilökunnalla on koulutus- ja kehityspäivät syys- ja kevätlukukausien alussa.
Lehtorit ja päätoimiset opettajat kokoontuvat kuukausittain opettajaneuvostoon käsittelemään ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Henkilökunnan ammattiosaamista vahvistavaa kouluttautumista sekä työhyvinvointia tuetaan ja alan kehitysnäkymiä seurataan aktiivisesti. Toteutetun työterveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia seurataan vuoden 2012 aikana ja opistolle laaditaan meluntorjuntaohjelma.
 
2.5. Tiedotus ja markkinointi
Musiikkiopiston verkkosivut on tärkein tiedotuskanava oppilaille ja perheille. 
Verkkosivujen ja oppilashallinto-ohjelman keskinäistä linkitystä ilmoittautumis- ja viestintäkanavina kehitetään. Henkilökunnan sisäinen tiedotus kulkee viikottain sähköpostitse.
Rehtori pitää verkkopäiväkirjaa osoitteessa www.reksin.vuodatus.net.

Musiikkiopiston ulkoista markkinointia jatketaan huhtikuussa 26. kerran ilmestyvällä musiikkikasvatuslehti Triolilla. Markkinointia Kallion ja Sörnäisten alueille jatketaan jakamalla lehteä paikallisiin päiväkoteihin ja ala-asteille sekä tiedottamalla alueen vauvaperheitä opiston  toiminnasta. Lukuvuosikertomus edelliseltä lukuvuodelta julkaistaan verkossa syyslukukauden aikana.

3. TOIMINTA
3.1. Yleistä opetustoiminnasta
Musiikin varhaiskasvatuksen toimintaa tehostetaan alueen päiväkoteihin suunnatulla tiedotuksella. Uudet vauvaryhmät käynnistetään puolen vuoden välein. Soittoniekka-ryhmät ja lapsikuoro Tinttaralla toimivat musiikkileikkijatkumona 5–11-vuotiaille.

Oppilasvalinnoilla vahvistetaan täysipainoista yhtye- ja orkesteritoimintaa. Soitinoppilaiden lukumäärä on 240 oppilasta. Ryhmäopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti soitinopetusta tukemaan. Musiikin perusteiden opetuksessa soitinlähtöisyys, teknologia ja kokonaisvaltainen tekeminen ovat vakiintuneita työtapoja.

Jousiorkesterit toimivat periodeittain kolmessa eri tasoryhmässä. Jousikvartettitoiminta pyritään vakiinnuttamaan. Puhallinorkesterien Mini-ABBBA:n ja ison ABBBA:n toimintaan osallistutaan yhteistyössä helsinkiläisten musiikkiopistojen kanssa. Pop & jazz -lauluyhtyeiden uusia toiminta vakiinnutetaan ja bändilinjan toimintaa jatketaan yhteistyössä Töölön musiikkikoulun kanssa.

3.2. Opintojen suunnittelu ja arviointi
Opintosuunnitelma on oppilaan ja opettajan välinen yhteistyösopimus, jonka olennainen osa on toiminnan seuranta ja tavoitteiden tarkistaminen. Oppilaat esiintyvät lukukauden aikana vähintään kerran soittajaisissa tai muissa konserteissa ja saavat vuosittain palautteen edistymisestään.

3.3 Konsertit ja toiminta ympäristössä
Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja ja tapahtumia, joista pienempimuotoiset soittajaiset ja luokkakonsertit pidetään omissa tiloissa. Lukukausien päätöskonsertit, orkesteri-, yhtye- ja kamarimusiikkikonsertit soivat entiseen tapaan mm. Balderin salissa, Temppeliaukion kirkossa, Kampin palvelukeskuksessa, Kirjasto 10:ssä, Töölön kirkossa ja seurakuntasalissa, Kansallismuseossa sekä sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Samalla vahvistetaan muuton jälkeen alkanutta yhteistoimintaa uusien toimitilojen läheisyydessä toimivien yhteisöjen, kuten Ebeneser-säätiön, Kinaporin palvelukeskuksen, Kallion seurakunnan ja kirjaston kanssa sekä ollaan mukana Kallion kulttuuriverkoston koordinoimissa Kallio kipinöi ja Kallio kukkii -tapahtumissa.

3.4. Kehityshankkeet
Toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella “Lampaanpolskan ryskettä, rytmiä ja nytkettä” hanke, jossa yhdistetään perinteistä musiikkiopiston ohjelmistoa sekä kansanmusiikkia ja nykymusiikkia harjoittamalla uusia soittotekniikoita ja pienimuotoista sovittamista sekä säveltämistä. Oppimisvälineinä käytetään rytmiikkaa ja kehollisuutta, mimiikkaa, onomatopoetiikkaa, esiintymistaitoja ja hetkessä olemisen improvisointia. 
    
Hankkeessa pyritään luomaan oppilaille valmiuksia liikkua erilaisissa musiikkiympäristöissä ja ymmärtää erilaisten musiikkityylien keinovalikoimia. Samalla laajennetaan opettajien tietotaitoa ja pedagogista osaamista erilaisten tyylien arkipäivässä. Hankkeen tuloksena rytmiikan sisällöt vakiintuvat osaksi opetuksen arkea ja antavat siihen hyvää uudenlaisen pedagogiikan sisältöä.

Esiintyvät ryhmät osallistuvat Euroopan musiikkioppilaitosten liiton Allegro mosso -tapahtumaan Italiassa. Syksyllä osallistutaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tapahtumaan Kuopiossa.

3.5 Soitinhankinnat
Lahjoituksen avulla perustettuun soitinrahastoon kerätään varoja konserttiflyygelin hankintaa varten. Opiston soivaan tasoon ja tuloksiin nähden korkeatasoisen flyygelin tarve on merkittävä niin oppilaiden kuin opettajienkin kannalta. Rahastoa kartoitetaan ensisijaisesti säätiöitä ja rahastoja lähestymällä.


4. YHTEISTYÖTAHOT
-    Pyritään vaikuttamaan alan kehitykseen Suomen musiikkioppilaitosten liiton kautta.
-    Osallistutaan helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhteistyöelimen “Rexiforumin” toimintaan ja taloushallintoväen yhteistyöhön.
-    Osallistutaan helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhteisten konserttien järjestämiseen.
-    Osallistutaan helsinkiläisten musiikkiopistojen kipparikoulutuksen järjestämiseen
-    Ollaan mukana koordinoimassa helsinkiläisten musiikkiopistojen ja kaupungin lähiöprojektin yhteistoimintaa.
-    Jatketaan harjoittelijayhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Metropolian pedagogiikkaopinnoissa
-    Jatketaan yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa sekä kehitetään edelleen konserttitoimintaa vanhainkotien, palvelutalojen ja sairaaloiden kanssa.
-    Jatketaan yhteistyön suunnittelua Helsingin muiden taidelaitosten kanssa.
-    Jatketaan yhteistyötä alan ainejärjestöjen kanssa.
-    Hyödynnetään opiston sijaintia; kehitetään alkaneita yhteistyömuotoja ja suhtaudutaan avoimesti uusiin mahdollisiin sidosryhmiin.
-    Selvitellään mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistoimintaan muiden musiikkioppilaitosten kanssa.
-    Pyritään suunnittelemaan yhteinen OPH-projekti jonkin TPO-oppilaitoksen kanssa.
-    Käydään arvokeskustelua osallistumistavoitteista tulevaisuuden EU-hankkeisiin.
-    Ollaan tietoisia sekä kuulon- että kehonhuoltoon liittyvistä työskentelytavoista.
-    Opiston perinteinen musiikkileiri toteutetaan yhteistyössä Päivölän kansanopiston kanssa Valkeakoskella 24. kerran elokuun ensimmäisellä viikolla.


5. LOPUKSI
Keski-Helsingin musiikkiopistossa panostetaan vuorovaikutteisuuteen ja yksilöllisiin opetusjärjestelyihin, vahvistetaan hallinnon, opettajien, oppilaiden ja perheiden sitoutumista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen musiikkikasvatustavoitteeseen. Musiikkiopistoa kehitetään oppilaslähtöisen tavoitteellisen soitonopetuksen, yhteismusisoinnin ja luovan toiminnan yhdistävänä oppilaitoksena.