Suomen musiikkineuvoston (FMC) MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET OVAT:

MUSIIKKI TYÖNÄ
Ammattimuusikkojen ja musiikin tekijöiden toimintaedellytykset ja resurssti turvattava

Suomalaiset muusikot ja musiikin tekijät, orkeste- rit sekä kulttuuri- ja koulutuslaitokset ovat olleet luomassa suomalaista musiikki-ilmiötä, joka on jo merkittävä osa kansallista identiteettiämme ja arvokas kulttuurinen vetovoimatekijä. On strate- gisesti tärkeää, että pidämme siitä huolta ja jalos- tamme sitä edelleen, kaikenlaisissa taloustilan- teissa.
Tekijänoikeuslaki pidettävä ajan tasalla
Tekijänoikeuksien siirtosopimuksen ehtojen koh- tuullisuuden ratkaisemiseen tulisi olla välineet te- kijänoikeuslaissa, ja tekijöiden ja esittäjien järjes- töillä tulisi olla mahdollisuus saattaa sopimusten kohtuullisuus tuomioistuimen tutkittavaksi. Mikäli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu siirtyy bud- jettivaroista katettavaksi, on taattava, ettei ratkai- su leikkaa kulttuuribudjettia.
Vapaata kenttää kehitettävä
Musiikin vapaan kentän merkitys työllistäjänä ja uusien palvelujen ja innovaatioiden tuottajana kasvaa jatkuvasti. Sen potentiaali on tunnistetta- va ja tunnustettava myös resurssien jaossa. Va- paan kentän palvelut kohdistuvat entistä enem- män lapsiin, vanhuksiin ja maahanmuuttajiin.
MUSIIKKIKOULUTUS
Budjettimääräraha taiteen perustopetuksen yleisen oppimäärän opetukselle

Valtion talousarvioon tulee varata määräraha tai- teen perusopetuksen yleisen oppimäärän ope- tukselle. Määräraha edistäisi musiikinopetuksen saatavuutta ja tasa-arvoa. Uusi määräraha ei saa vähentää musiikin laajaa oppimäärää tarjoavien oppilaitosten rahoitusta.
Rahoitus suoraan koulutuksen järjestäjälle 
Taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulu- tuksen järjestäjiä ovat kunnat ja yksityiset yhtei- söt. Ministeriön koulutuksen järjestämislupien yhteydessä myöntämät valtionosuudet tulee täy- simääräisinä kohdistaa niille tarkoitettuun kou- lutustoimintaan huolimatta siitä, onko järjestäjä kunta vai yksityinen taho.
Ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen järjestämisedellytykset ja rahoitus turvattava
Laadukkaan ja tarjonnaltaan monipuolisen mu- siikkialan ammatillisesti suuntautuneen koulutuk- sen järjestämisedellytykset ja saavutettavuus on taattava rahoituspohjan, rahoitusmallien ja järjes- täjäverkon muutoksista huolimatta.
MUSIKKI HARRASTUKSENA
Oikeus musiikkiharrastukseen taattava kaikille
Musiikki sopii ja kuuluu kaikille. Siksi jokaiselle kansalaiselle on taattava oikeus musiikin har- rastamiseen. Musiikkiharrastus tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukee elinikäistä oppi- mista, ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa esimer- kiksi maahanmuuttajia sopeutumaan ja kotoutu- maan.
Kuoron- ja orkesterinjohtajien toimintaedellytyksiä parannettava
Kuoroja ja orkestereita johtavat yleensä koulu- tetut ammattilaiset, joiden tulee saada työstään korvaus. Yhä useammin kuoron- ja orkesterin- johtajien toimintaresurssit ovat toivottoman heikot. Kuntien tulisi tukea toimintaa esimerkiksi Helsingissä toimivan mallin mukaan.
Tukien jatkuvuus ja ennustettavuus turvattava
Tuki, jonka harrastusjärjestöt etenkin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saavat, on erittäin mer- kittävä. Tuen ennustettavuus ja pysyvyys ovat kuitenkin heikentyneet tavalla, joka vaarantaa musiikin saavutettavuuden ja alueellisen ta- sa-arvon. Järjestöjen tuen on jatkossa oltava nykyistä ennustettavampaa, ja sen jatkuvuu- den tulee mahdollistaa toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu.

SUOMEN MUSIIKKINEUVOSTO – MUSIIKKIELÄMÄN YHTEINEN ÄÄNI