Helsingin kaupunki on teettänyt selvityksen "Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä"
Tässä referaatissa on raportista poimittuja asioita.

Kuinka tavoittaa?

Elina Vismasen laatiman raportin mukaan vuonna 2014 taiteen perusopetus tavoitti Helsingissä 17 809 henkeä 0-19-vuotiaista lapsista eli noin 16% ikäluokasta. Koko maassa taiteen perusopetukseen arvioidaan osallistuvan 12 prosenttia 2-19-vuotiaista lapsista ja nuorista (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014).

Alueelliset erot olivat kuitenkin huomattavia sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta. Kun eniten oppilaita keräävillä alueilla joka neljäs tai jopa useampi 0-18-vuotias osallistui taiteen perusopetukseen, jäivät osallistumisasteet osassa Helsingin peruspiirejä muutamaan prosenttiin.

Huomionarvoista on myös se, että kaikilla sosiodemografisesti heikoimman ryhmän alueilla jäivät taiteen perusopetuksen oppilasmäärät kaupungin keskiarvon (15%) alapuolelle

Tasa-arvoisuudesta

Kysyttäessä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten näkemystä väitteeseen, onko tpo alueellisesti tasa-arvoista Helsingissä, oli 62% vastaajista eri mieltä. Lisäksi 47% vastaajista oli eri mieltä väitteestä, jonka mukaan taiteen perusopetus on kaikille avoin harrastus. Huomattavan suuria erimielisyysprosentteja.

Kaupungin rahoitus

Asukaslukuun suhteutettuna Helsingin kaupungin avustukset taiteen perusopetukselle ovat Suomen suurten kaupunkien vertailussa varsin alhaiset. Helsinki käyttää taiteen perusopetukseen 8,2 euroa/asukas, kun esimerkiksi Espoossa vastaava luku on 19,1 euroa/asukas ja Vantaallakin 17,8 euroa/asukas. Nämä luvut eivät Kulttuurikeskuksen johdon mukaan ole täysin vertailukelpoisia, mutta antavat mielestäni kylläkin suuntaa Helsingin tarpeelle saada lisää rahoitusta taiteen perusopetukseen.

Musiikin osalta

Vaikka taiteen perusopetuksen musiikin opetustarjonta on levittäytynyt kaikkein laajimmalle eri taiteenlajeista, keskittyy opetustarjonta Eteläisen ja Keskisen suurpiirin alueille, joilla annettiin 51% musiikin perusopetuksen opetustunneista vuonna 2014. Näillä alueilla asui 13 prosenttia 0-18-vuotiaiden ikäluokasta. Vertailun vuoksi, Itäisen suurpiirin alueella – jossa asui joka viides 0-18-vuotias helsinkiläinen – annettiin vain 3% musiikin perusopetuksen opetustunneista. Matka eivät ajallisesti kuitenkaa ole kovinkaan pitkiä, sillä reilulla 50 prosentilla helsinkiläisistä 0-19-vuotiaista on mahdollisuus päästä musiikin taiteen perusopetuksen pariin 13 minuutissa, mutta monelle, joka ilmselvästi saisi taiteen perusopetuksesta juuri tavitsemaansa ankkurointia elämään, saattaa tuokin matka olla pitkä. 

Mainittakoon vielä, että 0-19-vuotiaita hakijoita valtionosuutta saaviin musiikkioppilaitoksiin oli 1 650 syksyllä 2014, heistä 53% sai opiskelupaikan. 

Tämän selvityksen perusteella keskeistä olisikin, että nykyistä laajemmalle joukolle tarjottaisiin mahdollisuus taiteen perusopintoihin. Opetustarjontaa olisi lisättävä erityisesti alueilla, joilla opetustarjonta on niukkaa tällä hetkellä. 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden vahvistaminen

1. Lisätään opetuksen saatavuutta
Alle kouluikäisten taiteen perusopetuksen palvelu- jen tasapuolisen saatavuuden edistämiseksi lisätään alle kouluikäisten lähikulttuuripalveluna annetta- vaa taiteen perusopetusta. Kouluikäisten taiteen perusopetustarjonnan lisäämiseksi kehitetään mahdollisuuksia 7–12-vuotiaiden kulttuuriharras- tustoimintaan kouluajalla tai kiinteästi koulupäivän yhteydessä. Jatkossa tarjotaan matalan kynnyksen tavoitteellisen taidekasvatuksen opetusmuotoja entistä vahvemmin yhteistyössä päiväkodin, peruskoulun, koulun iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan sekä nuorisotalojen kanssa. Taiteen perusopetuksen tarjonnassa lisätään erityisesti ryhmämuotoista opetusta, myös musiikin opetuksessa. Tasapuolisella ja ennustettavalla tukipolitiikalla varmistetaan kohtuul- liset lukukausimaksut. Sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään systemaattinen maksusitoumusjärjestelmä tai palveluohjausjärjestelmä.
2. Tasapainotetaan opetuksen alueellista tarjontaa väestömuutokset huomioiden
Helsingin eri alueiden palvelutarjonnan tasapainottamiseksi huomioidaan kaupunkirakenteen
muutokset ja eri väestöryhmien tarpeet taiteen perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta kehittäessä. Jatkossa lisätään ja kohdennetaan opetustarjontaa erityisesti alueille, joilla opetustarjonta on niukkaa tällä hetkellä. Opetuksen tasapuolista hakeutumista vahvistetaan lisäämällä tietoisuutta alueen taiteen perusopetuksen palvelutarjonnasta kouluissa ja nuorisotaloilla.
3. Vahvistetaan opetuksen sukupuolista tasa-arvoisuutta
Poikien taideharrastamisen tukemiseksi huolehdi- taan, että taiteen perusopetus on molemmille sukupuolille houkutteleva vapaa-ajan harrastus. Kehitetään poikia tavoittavia opetustapoja ja -sisältöjä erityisesti sirkuksen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetuksessa.
4. Lisätään monimuotoisuutta taiteen perusopetuksessa
Helsingin monimuotoistuminen huomioidaan jat- kossa entistä paremmin myös taiteen perusopetuk- sen toteuttamisessa ja toteutumisessa. Kasvatetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuut- ta taiteen perusopetuksen oppilaissa. Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen perusopetuksen järjestäjinä.

Oppilaitosten toimintaedellytysten kehittäminen

1. Kehitetään avustusperusteita ja avustusten jakaantumisen tasapuolisuutta
Taidelajien tasapuolisen kohtelun edistämiseksi vah- vistetaan eri taidealojen välistä tasa-arvoa avustuspe- rusteissa sekä avustamisessa. Kehitetään toimijoita entistä yhdenmukaisemmin kohtelevat avustusperusteet sekä lisätään avustusperusteiden läpinäkyvyyttä. Huolehditaan sukupuolten tasa-arvon ja alueellisen tasa-arvon välittymisestä osaksi avustus- perusteita.
2. Kehitetään palvelutarjonnan monimuotoistu- mista ja oppilaitosten omaa varainhankintaa
Oppilaitosten toimintaedellytysten tukemiseksi taiteen perusopetuksen soveltavaa käyttöä lisätään. Luodaan mahdollisuuksia hyödyntää oppilaitosten tarjoamia taidekasvatusta soveltavia palveluja monialaisesti ja pitkäjänteisesti esim. koulujen iltapäivätoiminnassa ja lasten kerhotoiminnassa. Tuetaan taiteilijayrittäjyyttä sekä pätevän taidealan opetushenkilöstön työllistymistä esim. mahdollistamalla työllistymismahdollisuuksia päiväkodissa ja koulussa.
3. Varmistetaan opetuspaikkojen alueellista kattavuutta
Huolehditaan kohtuuhintaisten toimitilojen riittävästä tarjonnasta sekä toimitilojen tasaisesta jakautumisesta eri alueilla ja erityisesti alueilla, jossa osallistuminen opetukseen on kaupungin keskiarvoa vähäisempää. Laajennetaan koulutilojen iltakäytön hyödyntämistä taiteen perusopetukseen erityisesti matalan osallistuvuuden alueilla. Edistetään koulujen luokkatilojen käyttöjärjestelmän asiakaslähtöisyyttä yhteistyössä opetusviraston ja tilakeskuksen kanssa. Kehitetään korvausjärjestelmä taiteen perusopetuksen toimijoille koulujen luokka- ja salitiloissa toimimiseen.
4. Kehitetään taiteen perusopetusta yhdessä oppilaitoskentän kanssa
Edistetään kentän avointa keskustelua taiteen perusopetuksen kehittämis- ja muutostarpeista. Järjestetään taidealat ja oppimäärät kokoavaa keskustelua taiteen perusopetuksen ajankohtaisista aiheista. Tuetaan oppilaitosten osaamista liittyen taiteen perusopetuksen kehittämistarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Jaetaan oppilaitos- ten hyviä käytäntöjä. Osallistutaan valtakunnallisesti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyöhön ja tuodaan esiin Helsingin näkökulmaa osana uudistustyöhön liittyvää keskustelua.

Seuraavaksi

On hienoa, että Kulttuurikeskus on tekemässä yhdessä taiteen perusopetuksen kentän kanssa maailmaa paremmaksi. Kulttuurikeskuksen johto kuuntelee nyt kenttää ja sen ehdotuksia tukevaisuutta varten. Ensimäiset työpajat selvityksen pohjalta järjestetään huomenna perjantaina 16.9.

Raportin kehittämistarpeita varten tullaan suuntaamaan kaupungin rahoitusta vuoden 2018 talousarviossa. Tämä keskustelu on nyt käynnissä. Olkaamme aktiivisia siinä.