Sivistystyönantajat järjesteli keskustelutilaisuuden aiheesta Jatkuva oppiminen ja vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus. Jatkuva oppiminen tuntuu olevan uusi päivitys käsitteestä elinikäinen oppiminen.

Tilaisuudessa opetusneuvos Annika Bussman Opetus- ja kulttuuriministeriöstä käsitteli aihetta Vapaan sivistystyön rooli jatkuvassa oppimisessa ja hänen puheenvuoroaan kommentoi Seurakuntaopiston rehtori Helena Ahonen. Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta taas kertoi Taiteen perusopetuksen roolista jatkuvassa oppimisessa ja hänen puheenvuoroaan kommentoi vastaavasti Musik- och kulturskolan Sandelsin rehtori Leif Nystén.

Parin tunnin katsauksen pohjalla oli elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittäneen työryhmän vastavamistunut raportti Työn murros ja elinikäinen oppiminen. Raportissa todetaan, että: "Jokaiselle työikäiselle on oltava olemassa omaan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta, sen on löydyttävä helposti ja koulutukseen pitää olla taloudelliset mahdollisuudet osallistua, korostaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Työryhmän laatimaan elinikäisen oppimisen keinovalikoimaan kuuluvat laajempi avoin opetus, yksilöllinen ohjaus ja valmennus sekä elinikäisen oppimisen mallit korkeakouluissa."

Huolestuttavaa on, että jo koulutettujen ihmisten lisäkoulutus on yleisempää kuin vähäisesti koulutettujen. Myös nuorisobarometrin tulokset ovat kiinnostavia. Nuorten osaamista ja koulutusta koskevia kokemuksia selvitettiin muun muassa kysymällä, mitä taitoja nuoret kokevat oppineensa koulussa ja sen ulkopuolella, mitä taitoja he itse arvostavat ja mistä he ajattelevat olevan hyötyä tulevaisuudessa. Lisäksi kysyttiin, kokevatko nuoret kuuluvansa kouluyhteisöön ja minkälaiset suhteet heillä on toisiin nuoriin ja opettajiin.

Keskustelussa nousi myös esiin Vapaan sivistystyön ja Taiteen perusopetuksen toisiaan täydentävä tehtävä. Nuorison eriarvoistumisen kehitystä on hillittävä ja siihen löytyviä keinoja pohdittava. Koulutuksenkin on kehityttävä vastaamaan tulevaisuuden ihmisten tarpeita. Oppimistaitoja tulee opetella jo lapsena. Mikäs siihen parempi keino kuin musiikin harrastaminen? 

Tutkija Marilyn Binkley (2012) on ryhmittänyt oppimistaitoja kymmeneen kohtaan:

1. Ajatella luovasti, työskennellä luovasti yhdessä ja innovoida
2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
3. Oppimaan oppimisen ja metakognition taidot (arvioinnit, onnistumisen ilo, flow, keskittyminen ja pystyvyysusko)
4. Sujuvuus äidinkielessä ja taidot muissa kielissä
5. vuorovaikutus, työskentely ryhmissä, vastuullisuuden jakaminen ja projektien hallinta 
6. informaatiotaitdot
7. verkkolukutaidot
8. paikallinen ja globaali kansalaisuus
9. Joustavuus, itseohjautuvuus, rehellisyys, itseluottamus, empatia, päämäärätietoisuus, 
10.vastuullisuus itsestä ja muista 

Elinikäinen musiikkisuhde ("taidesuhde") on suora analogia jatkuvalle oppimiselle, eikö vain?
Mitä edellämainituista taidoista ei voisi kehittää musiikkiharrastuksessa?