Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n syyskokous pidetään ensi tiistaina 22.11. klo 18.00 alkaen musiikkiopiston neljännessä kerroksessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokous on myös luottamushenkilöiden valintakokous.
Yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja nykyisen puheenjohtajan Marika Kecskemétin jäädessä pois tehtävästä. 

Tervetuloa! 

Tässä suuntaviivoja toimintasuunnitelman muodossa ensi vuodelle: 

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

1. PERUSTIEDOT

1.1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopistoa, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista musiikin laajan oppimäärän opetusta. Keski-Helsingin musiikkiopistolla noudatetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia opetussuunnitelmia.

1.2. Tilat
Opiston toimitilat sijaitsevat Ebeneser-talossa, osoitteessa Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. Kiinteistöön on suunnitteilla putkiremontti.

1.3. Talous
Yhdistyksen perustoiminnan tulot koostuvat lakisääteisestä valtionavusta, Helsingin kaupungin toiminta-avustuksesta sekä oppilasmaksutuotoista. Menot koostuvat pääosin kiinteistä palkka- ja tilakuluista. 

Opiston tavoitteena on nykyisellä valtionosuustuntimäärällä täyttää opetustehtävänsä siten, että opisto toimii terveen ja monipuolisen soitinjakauman tarjoajana ja työllistäjänä myös nk. harvinaisempien soittimien tuntiopettajille.

Kiinteiden kulujen indeksikorotuksista syntyvä vaje katetaan hallituilla oppilas- ja tuntimäärien tasapainotuksilla. Oppilasmäärä on tarkoitus pitää vähintään 235 oppilaassa.


2. ORGANISAATIO

2.1. Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Rehtori toimii hallituksen esittelijänä, ja opettajien edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii myös musiikkiopiston johtokuntana. 

2.2. Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jokainen soitinoppilaspaikka oikeuttaa yhteen jäsenyyteen/perhe. Yhdistyksessä on runsas sata jäsentä, joille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kokouksista verkkosivuillamme.

2.3. Henkilöstö
Opetushenkilöstö koostuu seitsemästä lehtorista sekä pää- ja sivutoimisista tuntiopettajista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvat kokoaikaiset rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri. Opistolla ei ole apulaisrehtoria eikä vahtimestaria. 

2.4. Koulutus, kollegiot ja työhyvinvointi
Koko henkilökunnalla on koulutus- ja kehityspäivät syys- ja kevätlukukausien alussa. 
Lehtorit, päätoimiset opettajat ja hallinto kokoontuvat kuukausittain opettajaneuvostoon käsittelemään ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. 

Henkilökunnan ammattiosaamista vahvistavaa kouluttautumista sekä työhyvinvointia tuetaan ja alan kehitysnäkymiä seurataan aktiivisesti. Ollaan tietoisia sekä kuulon- että kehonhuoltoon liittyvistä työskentelytavoista. Työterveyshuollosta vastaa Diacor.
Henkilöstön virkistyspäivä pidetään toukokuussa, minkä lisäksi myös liikunta/kulttuurisetelit ovat käytössä.

2.5. Tiedotus ja markkinointi
Vuonna 2016 tehty verkkosivu-uudistus saatetaan loppuun. Oppilaitosohjelma Eepoksen ilmoittautumisjärjestelmä sekä oppilasnäkymä otetaan käyttöön ja ohjelmiston muita lisäpalveluita kehitetään. Henkilökunnan tietotaitoa sähköisessä asioinnissa kehitetään koulutuksella ja uusimalla opiston välineistöä.

Sähköisiä ilmoittautumis- ja viestintäkanavia kehitetään edelleen. Henkilökunnan sisäinen tiedotus toimii viikottain sähköpostitse. Opiston asioista tiedotetaan perheille 3-4 kertaa lukukaudessa sähköisellä uutiskirjeellä. Rehtori pitää verkkopäiväkirjaa osoitteessa www.reksin.vuodatus.net. 

Musiikkiopiston ulkoista tiedottamista ja markkinointia hoidetaan huhtikuussa 32. kerran ilmestyvällä musiikkikasvatuslehti Triolilla. Lehteä jaetaan lähialueiden päiväkoteihin ja ala-asteille ja samalla tiedotetaan alueen vauvaperheitä opiston toiminnasta. Lukuvuosikertomus edelliseltä lukuvuodelta julkaistaan verkossa syyslukukauden aikana. 


3. TOIMINTA

3.1. Yleistä opetustoiminnasta
Musiikin varhaiskasvatuksen toiminnasta tiedotetaan alueen päiväkoteja. Uudet vauvaryhmät käynnistyvät puolen vuoden välein. Rytmiikka- ja soittoniekkaryhmät toimivat musiikkileikkijatkumoina 5–8 –vuotiaille ja kuorot toimivat kaksiportaisina; 6-9 –vuotiaiden ja 10-14 –vuotiaiden kuoroina. 

Jousiorkesterit toimivat periodeittain kolmessa eri tasoryhmässä. Yhteistoimintaa sinfoniaorkesterimuodossa tehdään tilanteen tullessa muiden musiikkiopistojen kanssa. Puhallinorkesteri ABBBA:n kaksiportaista toimintaa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä helsinkiläisten musiikkiopistojen kanssa. Toimintaan osallistuu kuusi musiikkiopistoa.

Oppilasvalinnoilla pyritään vahvistamaan täysipainoista yhtye- ja orkesteritoimintaa. 

Ryhmäopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti soitinopetusta tukemaan. Musiikin perusteiden opetuksessa soitinlähtöisyys, teknologia ja kokonaisvaltainen musiikin tekeminen ovat vakiintuneita työtapoja. 

3.2. Opintojen suunnittelu ja arviointi
Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka on oppilaan ja opettajan välinen yhteistyösopimus. Se on olennainen opiskelun seurannassa ja tukee oppilasta myös lyhyen aikavälin tavoitteissa. Oppilaat esiintyvät lukukauden aikana vähintään kerran soittajaisissa tai muissa konserteissa ja arvioivat edistymistä  vuosittain yhdessä opettajien kanssa. 

3.3 Konsertit ja toiminta ympäristössä
Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja ja tapahtumia, joista pienimuotoisemmat soittajaiset ja luokkakonsertit pidetään omissa tiloissa. Lukukausien päätöskonsertit, orkesteri-, yhtye- ja kamarimusiikkikonsertit soivat Temppeliaukion kirkossa, Kinaporin palvelukeskuksessa, Alppilan, Kallion, Paavalin ja Töölön kirkoissa ja seurakuntasaleissa, Musiikkitalossa ja Kansallismuseossa. 

Samalla vahvistetaan yhteistyötä läheisyydessä toimivien yhteisöjen, kuten Ebeneser-säätiön, Kinaporin palvelukeskuksen, Suomenkielisen työväenopiston, Kallion seurakunnan ja kirjaston kanssa sekä ollaan mukana Kallion kulttuuriverkoston koordinoimissa Kallio kipinöi ja Kallio kukkii –tapahtumissa sekä Musiikkiteatteri Kapsäkin toiminnassa.
 

4. MUUT YHTEISTYÖTAHOT

 • Ollaan vaikuttamassa alan kehitykseen Suomen musiikkioppilaitosten liiton sekä Suomen musiikkikasvatuseura – FiSME:n kautta.
 • Osallistutaan helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhteistyöelimen “Rexiforumin” toimintaan sekä toimisto/taloushallintoväen yhteistyöhön. 
  •  Osallistutaan yhteisen konserttisarjan järjestämiseen.
  • Ollaan mukana yhteisen ABBBA-puhallinorkesterin toiminnassa
  • Kehitetään ja yhtenäistetään oppilaitosten hallinnon toimintaa
  • Jaetaan hyviä käytänteitä ja tehdään pienprojekteja, esim. orkesteritoiminnassa
  • Pyritään saatavuuden ja tavoitettavuuden kehittämiseen Helsingin alueella.
 • Jatketaan harjoittelijayhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Metropolian pedagogiikkaopinnoissa 
 • Jatketaan hyvin toimivaa yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa. 
 • Tiivistetään yhteistyötä sellaisten koulujen kanssa, joiden kanssa on yhteisiä oppilaita
 • Jatketaan yhteistyötä Helsingin kulttuuritalojen ja muiden taidelaitosten kanssa.
 • Jatketaan yhteistyötä alan ainejärjestöjen kanssa sekä Musiikkioppilaitosten rehtorit MOR:n ja Suomen musiikinopettajien liiton SMOL:n kanssa. 
 • Hyödynnetään opiston sijaintia; kehitetään alkaneita yhteistyömuotoja ja suhtaudutaan avoimesti uusiin mahdollisiin sidosryhmiin.
 • Tehdään tiiviimpää yhteistoimintaa myös muiden musiikkioppilaitosten kanssa.
 • Tuetaan Floora-hankkeen toimintaa tiloissamme.
 • Mahdollistetaan erityismusiikkikasvatusryhmien toiminta tiloissamme.
 • Mahdollistetaan Muusikkojen liiton jäsenten harjoittelu tiloissamme.
 • Tehdään pienimuotoista yhteistyötä Lauluyhtye Rajattoman kanssa.
 • Opiston perinteinen musiikkileiri toteutetaan 30. kerran elokuun ensimmäisellä viikolla.


5. LOPUKSI

Keski-Helsingin musiikkiopistossa panostetaan vuorovaikutteisuuteen ja yksilöllisiin opetusjärjestelyihin, vahvistetaan hallinnon, opettajien, oppilaiden ja perheiden sitoutumista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen musiikkikasvatustavoitteeseen. Musiikkiopistoa kehitetään edelleen oppilaslähtöisen tavoitteellisen soitonopetuksen, yhteismusisoinnin ja luovan toiminnan yhdistävänä oppilaitoksena. 

Elämys – Oivallus – Ilo!